Упис објекта


Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 • захтев за упис објекта попуњен са прописаним садржајем;
 • изјава геодетске организације о прихватању извршења геодетских радова на терену;
 • елаборат геодетских радова, који доставља ангажована геодетска организација након извршених геодетских радова на терену, осим када се геодетски радови изводе за потребе издавања употребне дозволе у обједињеној процедури;
 • ако је за објекат издата грађевинска и употребна дозвола, доставља се:
  • грађевинска и употребна дозвола у оригиналу или овереној фотокопији са клаузулом правоснажности,
  • ако објекат има посебне делове прилаже се и техничка документација на основу које је издата грађевинска, односно употребна дозвола или уверење надлежног органа о спецификацији посебних делова*, а ако за објекат није издата грађевинска дозвола доставља се елаборат геодетских радова.

*Ако надлежни орган није у могућности да изда уверење, подаци о посебном делу могу се уписати на основу налаза и мишљења сталног судског вештака грађевинске струке.

Републичке административне таксе за захтев и за упис објекта (са уписом имаоца права)

 • Такса за захтев износи 330 динара.
 • Такса за упис објекта (са уписом имаоца права) износи 5.930 динара, за упис гараже површине до 30 м2, помоћног објекта до 50 м2 (са уписом имаоца права) износи 2.700 динара.
 • Такса за упис посебног дела објекта (са уписом имаоца права) износи: за један посебан део 4.850 динара, а за сваки следећи посебан део објекта (у истом поступку) 1.620 динара.

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

Такса за упис објекта или посебног дела објекта, са уписом сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и са уписом права у корист особа са инвалидитетом износи 320 динара.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.