Упис хипотеке


Захтев за провођење промене

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  • захтев за упис хипотеке попуњен са прописаним садржајем;
  • уговор о хипотеци*, заложна изјава* или судска одлука у оригиналу или овереној фотокопији;
    • *У облику јавнобележничког записа морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем (извршна вансудска хипотека).
    • У облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе морају бити сачињени уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење.
  • ако се хипотека уписује на објекту или посебном делу објекта у изградњи прилаже се и правоснажна грађевинска дозвола;
  • непокретности у исправама које су основ за упис хипотеке морају бити означене према подацима катастра непокретности.

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године