05.04.2018.

Јавна набавка - набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера Nex TBIZ

1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, www.rgz.gov.rs.
2.    Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
3.    За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је добро -  набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера „NexTBIZ“, специјализованог софтвера за управљање финансијама буџетских корисника. Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 48000000.
4.    За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
5.    Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког постука из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) овог закона: /.
6.    Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: Члан 36. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124 од 29.12.2012.године, бр. 14 од 4. фебруара 2015. и бр. 68 од 04. августа 2015. године) – Наручилац може спроводити преговарачки поступак, без објављивања позива за подношење понуда, ако због техничких односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.
7.    Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Наручилац ће позив за подношење понуде упутити привредном друштву "БИТ ИМПЕКС" д.о.о, 11000 Београд, ул. Љермонтова бр.13 (матични број: 06330835, ПИБ: 101198459) као искључивом носиоцу ауторског права рачунарског програма - "NexTBIZ пословни програмски пакет", који је предмет ове набавке.

 

Датотеке за преузимање