20.07.2020.

Оглас за ангажовање консултаната за унос и верификацију података у Регистар цена непокретности

Република Србија / Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) је прималац зајма од Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма употреби за плаћања консултантских услуга за потребе масовне процене вредности непокретности. У ту сврху оглашавамо намеру упошљавања консултаната и то:

  • Консултант за унос и верификацију података за Регистар цена непокретности – 8 индивидуалних консултаната.

Горе наведени консултанти ће радити на уносу података из уговора о промету непокретности у базу података Регистра цена непокретности.

Консултанти ће радити пуно радно време у пословним просторијама РГЗ-а, бити директно одговорни и извршавати налоге начелника одељења за масовну процену вредности непокретности или другог стално запосленог лица у одељењу за масовну процену вредности непокретности које је одредио начелник одељења.

Дужности Консултанта за унос и верификацију података су: да врши поређење аутоматски унетих података са подацима из уговора и упитника, врши верификацију података, врши унос података из уговора и упитника који нису аутоматски унети у систем, припупља додатне информације из других извора (ГеоСрбија, Google Street View и др. ) и припрема извештај о извршеним уносима и верификацијама, као и да обавља друге послове у вези са Регистром цена непокретности и развојем система масовне процене вредности непокретности.

Минимални захтеви за оглашене позиције су: средња стручна спрема из области економије, грађевине, геодезије или сродне области, основно познавање рачунара (MS Office пакет, интернет претраживачи, електронска пошта), познавање српског језика на нивоу матерњег и возачка дозвола Б категорије. Пожељно је да кандидат има искуство у раду са Регистром цена непокретности, познаје локално тржиште непокретности и има искуства у процени вредности непокретности.

Републички геодетски завод позива све заинтересоване квалификоване индивидуалне консултанте да доставе изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга. Заинтересовани консултанти треба да доставе: пратеће писмо, радну биографију – CV и доказе о квалификацији – дипломе, уверења, сертификати, препоруке, којима доказују  да поседују потребне квалификације и релевантно искуство за обављање услуга.

У поступку евалуације за наведене позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са одговарајућим бодовима:

  • Квалификације за ангажман ……….…..…………      60 б
  • Специфично искуство од значаја за ангажман …       40 б

Заинтересовани консултанати морају обратити пажњу на параграф 1.9 смерница Светске банке  "Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатим у јануару 2011. године и ревидиран у јулу 2014. године, који уређује политику Светске банке у вези са сукобом интереса.

Селекција консултаната се врши у складу са процедуром за Селекцију индивидуалних консултаната (ИК) која је прописана у документу Светске банке под називом Смернице: "Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатом у јануару 2011. године и ревидираним у јулу 2014. године.

Додатне информације могу се добити на доле наведеној адреси, радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Изјаве о заинтересовати могу бити достављене у писаној форми на адресу испод, или путем електронске поште (e-mail: wb@rgz.gov.rs) најкасније до 5. августа 2020. године, 15:00 часова.

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити позицију за коју се конкурише.

Датотеке за преузимање