EuroGlobalMap


EuroGlobalMap (EGM) је европски топографски скуп података у размери 1:1 000 000. Скуп података обухвата шест тема: административне границе, хидрографија, транспорт, насеља, висине и географска имена. Производ је израђен у формату ArcGIS Geodetabase у просторном референтном систему ETRS89.

EuroGlobalMap омогућава просторну анализу и коришћење топографских појава као што су хидрографија, транспортна мрежа, насеља, при чему се може користити за планирање, праћење, мрежне анализе и управљање животном средином.

Републички геодетски завод је припремио тражене топографске податке према техничкој спецификацији на основу векторских података приказаних на топографској карти 1:300 000 и других релевантних извора. Подаци за Републику Србију укључени су од 2012. године у EuroGlobalMap ver. 5.0.

Од марта 2013. године EuroGlobalMap скуп података је доступан за преузимање и слободно коришћење према Open Data лиценци. Подаци се могу преузети у ESRI geodatabase file и shape file формату за територију Европе или поједачно за сваку државу.

EuroGlobalMap