EuroRegionalMap


EuroRegionalMap (ERM) је европски топографски скуп података у размери 1:250 000. Скуп података обухвата девет тема: административне границе, хидрографија, транспорт, насеља, географска имена, вегетација, рељеф, објекти од интереса (школе, универзитети, болнице, хитне услуге, електране, депоније) и други топографски објекти као што су индустријска постројења, електро-енергетски водови, геоморфолошки елементи, паркови природе и резервати. Производ се израђује у формату ArcGIS Geodetabase file у просторном референтном систему ETRS89. Од 2012. године Републички геодетски завод је укључен у израду EuroRegionalMap за периторију Републике Србије.

Основни садржај, просторни положај и атрибути прикупљени су на основу:

  • Дигитализованог садржаја топографских карата размере 1:200 000 и 1:300 000
  • Скенираних и геореференцираних топографских карата 1:25 000, 1:100 000 и 1:200 000
  • SPOT5 мозаика сателитских снимака резолуције 2.5m за период од 2005. до 2007. године и 2011
  • Ортофото резолуције 10cm, 20cm и 40cm израђеног на основу аерофотограметријског снимања у периоду од 2007. до 2010. године

С обзиром да техничка спецификација производа захтева низ обавезних атрибута који нису у надлежности Републичког геодетског завода успостављена је сарадња са другим државним институцијама на прикупљању података и то са: Министарством спољних послова, Републичком дирекцијом за воде, Министарством саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Железнице Србије“, Аеродромом „Никола Тесла“, Министарство здравља, Министарство образовања и др.

Поред других европских установа, Еуростат користи EuroRegionalMap скуп података за потребе просторног приказа статистичких података и релевантних анализа на тим подацима на основу вишегодишњег уговора склопљеног са EuroGeographics-ом.

Услови коришћење EuroRegionalMap скупа података су дефинисани у складу са лиценцом споразумом и политиком наплате података.

EuroRegionalMap