ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ


Подаци у Регистру цена непокретности се прикупљају за потребе масовне процене вредности непокретности у складу са Правилником о процени вредности непокретности.

ЈАВНИ УВИД У РЕГИСТАР ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавна објава података из Регистра цена непокретности за целу територију Републике Србије, потпуно је бесплатна и доступна је грађанима од новембра 2014. године. Ова платформа обезбеђује потпуну транспарентност тржишта кроз информисање јавности купаца и продаваца и осталих учесника на тржишту непокретности.

Подаци о појединачним купопродајама непокретности из Регистра цена непокретности који се објављују:

 • врста и подврста непокретности у промету
 • прометована површина непокретности (површина помножена уделом)
 • датум промета
 • валута цене
 • износ цене.

Појединачне купопродаје из Регистра означавају се маркером (тачком) на графичкој подлози, према приближној локацији непокретности у оквиру катастарске општине.

Подаци на јавном увиду су информативног карактера чија је главна сврха постизање транспарентности тржишта кроз информисање јавности и није намењена за професионално закључивање о тржишту непокретности.

Карактеристике јавног увида у Регистар цена непокретности:

 • Приказане су купопродаје непокретности (купопродаја, куповина од инвеститора, продаја између рођака, продаја на јавној аукцији)
 • Ажурност података је назначена на страници
 • Приказана је приближна локација – ограничен зоом, величина тачке, коментар у опису непокретности „приближна локација“ подразумева локацију улице
 • По одабиру врсте непокретности приказују се продаје у којима је бар једна прометована непокретност одабране врсте
 • Приказани промети мењају се у зависности од одабраног временског интервала
 • Постоји ограничење у приказу – максимално се приказује 250 прометованих непокретности насумично изабраних из задатог временског опсега
 • Уколико је једним уговором прометовано више непокретности различитих врста, поред изабране врсте непокретности, приказују се и остале непокретности из тог промета, невезано за врсту непокретности
 • Ако продаја има опис „Више непокретности у промету“ могуће је да у оваквом промету постоје непокретности које неће бити приказане на јавном увиду
 • Нису приказане купопродаје између правних лица јер се не ограничавају искључиво на промет непокретности, као ни промети код којих није могуће аутоматско одређивање локације
 • Могуће су одређене измене у подацима због поступка контроле и верификације података

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ КУПОПРОДАЈАМА НЕПОКРЕТНОСТИ

Регистрација је, према Правилнику о процени и вођењу вредности непокретности,омогућена банкама, судским вештацима, проценитељима, агенцијама за промет непокретности као и другим правним лицима која су ангажована на пословима везаним за процену и вођење вредности непокретности.

Поступак за приступање роли „Професионални корисник“:

 • Попуњен формулар „Приступни подаци корисника“ (који се налази у прилогу) проследити на е-маил адресу sr@rgz.gov.rs или procena@rgz.gov.rs,
 • Након отварања корисничког налога од стране Одељења за процену и вођење вредности непокретности, корисник добија иницијалне податке за верификацију налога путем електронске поште и упутство за приступање и коришћење апликације Регистар цена непокретности кроз ролу „Професинални корисник“.

Корисник приликом првог логовања у Регистар цена непокретности, треба да прочита и сагласи се са условима коришћења, чиме се обезбеђују формални услови предвиђени Законом о ауторским и сродним правима. Прихватањем услова коришћења, регулишу се права и обавезе уговорних страна.

Отворени налози у Регистру цена непокретности су лични. Корисник нема право уступања налога нити података у било које друге сврхе осим наведених

Датотеке за преузимање

Презентација роле Професионални корисник
Корисничко упутство за професионалне кориснике Регистра цена непокретности
Формулар за приступање Регистру цена непокретности

Захтев за издавање података из Регистра цена непокретности може се поднети и слањем захтева према обрасцу, који можете преузети на овој страници, на e-mail: sr@rgz.gov.rs или procena@rgz.gov.rs

Образац захтева за издавање података

Предмет захтева могу бити подаци из Регистра цена непокретности о купопродајама које се односе на једну врсту и подврсту непокретности, оствареним на одређеном подручју (општина, катастарска општина, једна или више катастарских парцела, улица или део улице) у одређеном временском периоду.

ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

Сходно тарифном броју 215к Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21,138/22 и 54/23) такса за издавање података из регистра цена непокретности износи 770,00 РСД по једном извештају.

Један захтев може садржати више извештаја.