Масовна процена


Масовна процена, по међународним и европским стандардима, дефинисана је као процес одређивања вредности непокретности на одређени датум, коришћењем стандардизованих математичко статистичких метода над подацима са тржишта непокретности које се посматра, као и статистичко испитивање тих података у оквиру посматраног тржишта.

Процес процене обавља се кроз развој модела за вредновање непокретности, који се одређује према специфичностима сваког појединачног подтржишта непокретности на територији Републике Србије и обезбеђује уједначеност и конзистентност у процењивању заснованом на тржишним принципима.

Систем масовне процене вредности непокретности састоји се од четири процеса (компоненти) који се воде као међусобно повезани информатички системи:

  • Прикупљања података
  • Обраду тржишних података кроз верификацију, селекцију и анализу
  • Дефинисање модела за вредновање непокретности
  • Израчунавање вредности непокретности

Нуспроизвод модела масовне процене вредности непокретности је индекс цена непокретности. Индекс цена непокретности мери тржишне промене цена станова на територији Републике Србије у одређеном периоду у односу на утврђени референтни (базни) период. Индекс цена непокретности израђује се за целу Србију и за 4 региона у два сегмента за сваки регион – „новоградња“ (куповина од инвеститора) и „староградња“ (препродаја) и ажурира се тромесечно. Детаљније информације о РГЗ индексима могу се пронаћи овде.

Методолошки приступ је у складу са важећим међународним стандардима и упутствима најбоље праксе (International Assotiation of Appraisal Oficers - IAAO; Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS; Eurostat).

Процена вредности непокретности, сагласно члану 149. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 18 од 26. марта 2010, 65 од 25. јула 2013, 15 од 6. фебруара 2015 - УС, 96 од 26. новембра 2015, 47 од 15. маја 2017 - Аутентично тумачење, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020 - др. законСлужбени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 18 од 26. марта 2010, 65 од 25. јула 2013, 15 од 6. фебруара 2015 - УС, 96 од 26. новембра 2015, 47 од 15. маја 2017 - Аутентично тумачење, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон), обавља се поступцима и методама масовне процене вредности непокретности.