Карте елементарних непогода


Карта поплава

Карта поплава се израђује на основу полуаутоматске, објектно оријентисане анализе орторектификованих сателитских снимака и представља класификацију површина која су покривена водом и површина где је земљиште засићено водом. Карта је доступна у растерском и векторском формату.

Карта поплављених подручја израђена је за:

  • територију западне Србије укупне површине 10 243 km2 коришћењем SPOT 6 сателитских снимака резолуције 1.5 m прикупљених 19. и 21. маја 2014. године;
  • територију општине Крупањ укупне површине 805 km2 коришћењем Pleiades сателитских снимака резолуције 0.5 m прикупљених 21. маја и 8. јуна 2014. године.

Ове карте пружају информације о обиму угрожених подручја и интензитету непогода и тиме представљају информатичку подршку за процену штете, за правовремено реаговање у кризним ситуацијама као и за планирање система заштите и доношења оптималних одлука у процесу санирања последица елементарних непогода.

Карта потенцијалних клизишта

Карта потенцијалних клизишта се израђује на основу полуаутоматске, објектно оријентисане анализе орторектификованих сателитских снимака и пружа информације о локацијама потенцијалних клизишта на територији захваћеној поплавама. Карта је доступна у растерском и векторском облику. Карта потенцијалних клизишта је израђена за територију општине Крупањ укупне површине 397 km2, коришћењем Pleiades сателитских снимака резолуције 0.5 m, прикупљених 21. маја 2014. године.

Карте утицаја суше

Карте утицаја суше могуће је израдити уколико се располаже мултиспектралним и мултитемпоралним снимцима (из различитих епоха у току једне године и из различитих година). Снимци из године у којој су природни услови били најоптималнији се узимају као референтни.

За генерисање ових карата потребно је поред биофизичких параметара користити и карте пољопривредног земљишног покривача пошто је утицај суше могуће идентификовати само на парцелама са истом групом култура у току тих година.

У оквиру реализације пројекта "Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију у Републици Србији – засновано на ИГИС решењу (Integrated Geo-Information Solution)" израђен је пример Карте утицаја суше за територију општине Бечеј за 2012. годину.