УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ


УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ
КОНТАКТ

Јединица за имплементацију пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ 

Булевар војводе Мишића 39

11000 Београд, Србија

Канцеларија М06

e-mail: grm@rgz.gov.rs

 

Сва питања, сугестије и коментаре који су у вези са пројектом „Унапређење земљишне администрације у Србији“ који се имплементира у Републичком геодетском заводу, средствима из кредита Светске банке, можете упутити у писаној форми на горе наведену поштанску или e-mail адресу.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Република Србија и Међународна банка за обнову и развој (у даљем тексту: Банка) су закључиле преговоре о Споразуму о зајму (у даљем тескту: Споразум) за Пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“ (у даљем тексту: Пројекат), који су обе стране потписале 17. априла 2015. године, а ратификовала га је Скупштина Републике Србије на заседању одржаном 24. јуна 2015. године („Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори“, бр. 13-15 од 26.06.2015.године).

Закон о државном премеру и катастру (ЗДПК, 2009) са изменама и допунама даје солидан основ за овај пројекат. Активна, јединствена агенција Републички геодетски завод Србије (у даљем тексту: РГЗ) спроводи ЗДПК. Пројектни савет и Управни одбор пројекта врше надзор над спровођењем Пројекта. 

Пројекат обухвата четири компоненте: (А) Процена вредности и опорезивање непокретности; (Б) Е-управа за пружање приступа информацијама о непокретностима; (Ц) Институционални развој РГЗ-а; и (Д) Управљање пројектом и активности подршке.

Циљ Пројекта је да унапреди ефикасност, транспарентност, доступност и поузданост система за управљање непокретностима Зајмопримца.
Детаљан опис Пројекта је дат у документу „Документ процене пројекта“ (ДПП / ПАД) и у Споразуму о зајму (Споразум). ДПП се сматра делом неопходних основних материјала, које би Консултанти требало да разумеју.

Спровођење пројекта је поверено Јединици за имплементацију пројекта (у даљем тексту: ЈИП) РГЗ. 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Циљ Пројекта је да унапреди ефикасност, транспарентност, доступност и поузданост система за управљање непокретностима у Републици Србији.

КРАТКИ ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат се састоји од четири компоненте: (А) Процена вредности и опорезивање непокретности; (Б) Е-управа за пружање приступа информацијама о непокретностима; (В) Институционални развој РГЗ-а; и (Г) Управљање пројектом и активности подршке.

 Постоје четири индикатора резултата на нивоу РЦП: Ефикасност: скраћено време за упис трансакција; Транспарентност: правила, поступци, методологије и информације су широко и лако доступни, уз постојање поступака помоћу којих јавност може да провери своје информације; Доступност: отворени подаци су доступни општинама за даље коришћење; Поузданост: јавност има поверење у квалитет података о непокретностима.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
               Питања и одговори