УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ


УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ
СКРАЋЕНИЦЕ И АКРОНИМИ
АГРОС Активна геодетска референтна мрежа Србије
БЕП Пројекат за подстицање пословања (финансира УСАИД)
КО Катастарска општина
СПЗ Стратегија са партнерство са земљом
КК Селекција која се заснива на квалификацијама консултанта
ДУ Директно уговарање
ГКД Група за координацију са донаторима
ДКП Дигитални катастарски план
ЕЦА Европа и централна Азија
ПУЖС План управљања животном средином
EPN Европска мрежа за позиционирање
ЕУ Европска унија
EULN Европска нивелманска мрежа
EUPOS Европски систем за позиционирање
ЕУР Еуро
СФБ Селекција са фиксним буџетом
ФГ Финансијска година
БДП Бруто домаћи производ
GIZ GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (Немачка агенција за међународну сарадњу
GNSS Глобални сателитски систем за навигацију
ВС Влада Србије
АИ Агенција за имплементацију
ИК Селекција индивидуалног консултанта
МЈН Међународно јавно надметање
ИКТ Информационо комуникационе технологије
ММФ Међународни монетарни фонд
INSPIRE Инфраструктура за просторне информације у Европи
ИПА Инструмент предприступне помоћи
ИСП Интерна стопа повраћаја
ФИП Финансирање инвестиционог пројекта
ИТ Информационе технологије
ПДП Позив за достављање понуда
JICA Јапанска агенција за међународну сарадњу
СНТ Селекција по најнижим трошковима
ЈЛС Јединица локалне самоуправе
МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе
МПр Министарство привреде
МФ Министарство финансија
МПв Министарство правде
МоР Меморандум о разумевању
НБС Народна банка Србије
НЈН Национално јавно надметање
НКОСК Национална корпорација за осигурање стамбених кредита
НСВ Нето садашња вредност
НИГП Национална инфраструктура геопросторних података
ОЕДЦ Организација за економски развој и сарадњу
РЦП Развојни циљ пројекта
ЈИП Јединица за имплементацију пројекта
ОПП Оперативни приручник пројекта
СОКТ Селекција на основу квалитета и трошкова
КН Катастар непокретности
ПКНУП Пројекат катастра непокретности и уписа права
РГЗ Републички геодетски завод
RICS Краљевски институт овлашћених геодета
РС Република Србија
К Куповина
СТД Стандардна тендерска документација
SIDA Шведска агенција за међународну развојну сарадњу
МСП Мала и средња предузећа
РСД Српски динар
СЈИ Селекција из једног извора
TEGoVA Европска група удружења проценитеља
USAID Агенција за међународни развој Сједињених америчких држава