Земљишни покривач


Тематска целина Земљишни покривач обухвата типове земљишта, вегетацију, култивисано земљиште, дрвореде и маркантно дрвеће. Картирањем граничне линије подручја прикупљају се песковита, стеновита, мочварна подручја, подручја под листопадном, зимзеленом, мешовитом или ретком шумом, подручја покривена жбуњем, шибљем или трском, паркови, воћњаци, виногради и др. Као тачка прикупља се усамљено дрвеће на отвореном земљишту, доминантно дрвеће и оно од историјског или биолошког значаја као и мале шуме. Средишњом линијом се прикупљају живе ограде, дрвореди и сл. Извори података који се користе при прикупљању су: дигитални ортофото, стереомодел, теренска дешифрација и верификација и постојећи планови и карте. Подаци о земљишном покривачу се прикупљају према моделу података дефинисаном у складу са техничком спецификацијом за имплементацију INSPIRE директиве.

Приказ тематске целине Земљишни покривач