Објекти


Тематска целина Објекти обухвата зграде, индустријска и привредна постројења и остале објекте (резервоари, спортски објекти, бране, ограде, споменици, гробља и др.). Зграде су прикупљају спољном ивицом крова уз генерализацију контура исте. Изграђени објекти чија је површина мала да би се представила као површински објекат прикупљају се тачком (фабрички димњаци, антене и сл). Линијом се прикупљају конструкције као што су зидови, ограде, уставе и сл. Извори података који се користе при прикупљању су: стереомодел, теренска дешифрација и верификација, постојећи планови и карте и подаци катастра непокретности. Подаци о објектима се прикупљају према моделу података дефинисаном у складу са техничком спецификацијом за имплементацију INSPIRE директиве.

Приказ тематске целине Објекти