Хидрографија


Тематска целина Хидрографија обухвата стајаће и текуће воде и пратеће објекте. Тачком се прикупљају мале стајаће воде, газови, извори, фонтане, бунари и др. Средишњом линијом или граничном линијом воде (обале), у зависности од ширине, водотоци се прикупљају као линије и површине. Све линије водотока прикупљају се тако да се оствари континуитет хидрографске мреже и са оријентацијом у смеру тока. Извори података који се користе при прикупљању су: стереомодел, теренска дешифрација и верификација и постојећи планови и карте. Подаци о хидрографији се прикупљају према моделу података дефинисаном у складу са техничком спецификацијом за имплементацију INSPIRE директиве.

Приказ тематске целине Хидрографија