Дигитални модел терена


Дигитални модел терена (ДМТ) је математички дефинисана континуална површ у дигиталном облику која у довољној мери представља терен. ДМТ представља стандардан начин за представљање површи терена у дигиталном облику и пружања информација о висини терена.

Дигитални модел терена се може веома једноставно интегрисати са осталим просторним подацима у CAD или ГИС окружењу што омогућава његову широку примену. Изузетно је користан код свих врста просторних анализа и код израде и реализације пројеката изградње различитих објеката на површи терена (анализе догледања, 3Д визуелизација, процена ерозије, процена земљаних радова, рачунање кубатура и др.).

ДМТ којим располаже РГЗ израђује се на основу података аерофотограметријског и LiDAR снимања.

ДМТ израђен на основу података аерофотограметријског снимања представљен је висинским тачкама одређеним на позицијама унапред задатог грида (5m, 10m и 25m) и преломним линијама које карактеришу висинску структуру површи од интереса и у којима долази до промена у конфигурацији ове површи. На основу података аерофотограметријског снимања из епохе 2011-2013 ажурира се ДМТ добијен на основу података аерофотограметријског снимања 2007-2010.

Високопрецизни ДМТ се израђује на основу података LiDAR снимања и примарно се користи за дефинисање зона угрожености од поплава и планирање активности на пољу заштите угрожених зона, од стране надлежних институција на државном и локалном нивоу:

  • На основу података LiDAR снимања за плавно подручје реке Тисе (површине око 2920 km2) извршеног 2012.године у оквиру Пројекта успоставаљања Националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије - IGIS Пројекат, РГЗ је израдио високо прецизни дигитални модел терена грида 1m, средње висинске тачности 0.07m. Параметри геореференцирања високопрецизног ДМТ-а за плавно подручје реке Тисе одређени су параметрима референтног система у равни пројекције за Републику Србију (SRB_ETRS89/UTM), а висине су изражене у односу на званични квазигеоид Републике Србије као вертикалну референтну површ.
  • На основу података LiDAR снимања за потребе израде ДМТ значајно поплавних подручја у Републици Србији које је у току, израђује се ДМТ високе тачности који ће се користити за потребе хидрауличког моделирања у процесу израде карата угрожености и карата ризика од поплава и унапређењу система заштите од поплава. Реализација радова се изводи у оквиру Пројекта „Flood risk maps developed for sub-basins and flood protection improved“ и финансира се из предприступних фондова ЕУ (IPA II 2014 – Сектор: животна средина) и донација. Подручје пројекта представља 74 значајнa поплавнa подручја укупне површине од око 9427km2.

Издавање података дигиталног модела терена је уређено Законом о републичким административним таксама.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године