Државне карте


Картографске базе података израђују се на основама и принципима географског информационог система, а омогућавају израду топографских, тематских и других врста карата. Формирају се за два нивоа детаљности и то: ниво детаљности који одговара размери 1 : 5 000 за подручја за која се израђује основна државна карта и са нивоом детаљности који одговара размери 1 : 20 000 за територију Републике Србије. Основни елемент јесте топографски објекат који је одређен просторном геометријом, тематским атрибутима, картографским симболом и картографски је обрађен. Картографска база садржи и границе просторних јединица, географска и друга имена, геодетску основу, границе заштићених подручја, рељеф приказан изохипсама.

Картографска база података представља основни скуп података о простору за потребе израде топографских карата и формирања просторних информационих система локалног, регионалног и националног значаја.

Топографске карте су картографски прикази топографских објеката и терена добијених мерењем прописаном класом тачности. Садрже велики број информација о приказаном подручју које се односе на објекте, саобраћајну мрежу, хидрографију, земљишни покривач, рељеф приказан изохипсама одговарајуће еквидистанције, водове, границе просторних јединица, географска и друга имена, геодетску основу, границе заштићених подручја, све допуњено описом карте.

У току је израда Топографске карте у размери 1 : 20 000 за територију Републике Србије. Израђена је Топографска карта у размери 1 : 250 000 за територију Републике Србије.

Топографске карте се користе у разним природним, друштвеним и техничким делатностима, у привреди, планирању, пројектовању, урбанизму, саобраћају, хидрологији, метеорологији, климатологији, као топографска основа за откривање, истраживање и лоцирање других тематских појава и стања у простору и формирање карата ситнијих размера.

Основна државна карта је државна карта у размерама 1 : 5 000 и 1 : 10 000. Због своје детаљности приказа стања и појава у простору представља основу за прикупљање просторних података на принципима географског информационог система. Садржи детаљне информације о приказаном подручју које се односе на објекте, саобраћајну мрежу, хидрографију, земљишни покривач, рељеф приказан изохипсама одговарајуће еквидистанције, водове, границе просторних јединица, географска и друга имена, геодетску основу, границе заштићених подручја, све допуњено описом карте.

Основна државна карта се користи код урбанистичког пројектовања и планирања као и у свим другим природним, друштвеним и техничким делатностима.