Основни топографски модел


ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Основни топографски модел (ОТМ) представља скуп (базу) података о простору, прикупљених у векторском облику (тачка, линија, полигон) у три димензије и обухвата следеће теме дефинисане у складу са INSPIRE директивом EU:

  • Објекти
  • Саобраћајна мрежа
  • Хидрографија
  • Земљишни покривач
  • Рељеф
  • Водови

Због општег карактера тема које чине садржај, тачности и нивоа детаљности података и географског опсега који обухвата територију Републике Србије, ОТМ се може сматрати националном базом векторских топографских података. У поређењу са подацима у растерском облику, векторски топографски подаци имају низ предности. Векторски подаци пружају већу могућност манипулације, која дозвољава:

  • одређивање растојања, дужина и површина;
  • додељивање, великог броја пратећих атрибута у зависности од сврхе за коју се ови подаци користе;
  • вршење различитих анализа, трансформације, генерализације, статистике, претраживања, просторна и атрибутивна селектовања и многе друге релацијске упите;
  • незнатне меморијске просторе за складиштење.

Републички геодетски завод има успостављен и потпуно функционалан систем за формирање ОТМ-а, који подразумева одговарајућу опрему и савремено технолошко решење за прикупљање и контролу просторних података и пратећих атрибута, базу за складиштење и ажурирање података, пратеће процедуре и документацију.

Дигиталним подацима ОТМ-а прекривено је око 17 000 km2, и то на подручју југоисточне Србије и ширем подручју града Београда, а у току је израда ОТМ-а за подручје града Новог Сада.

Издавање садржаја ОТМ-а је уређено Законом о републичким административним таксама.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године