Дигитални Ортофото


Дигитални ортофото (ДОФ) је геореференцирана дигитална слика дела површине земље одређених димензија која има карактеристике ортогоналне пројекције, добијена поступком орторектификације дигиталних аерофотограметријских снимака, дигиталних сателитских снимака или снимака добијених осталим методама даљинске детекције.

Дигитални ортофото је дигитална топографска подлога која поседује све информације регистроване на снимку од кога се израђује (далеко више информација у односу на класичне топографске планове или карте) али и све мерне особине топографских планова и карата одговарајућег нивоа детаљности.

Технологија израде ортофото мозаика односно дигиталног ортофотоа представља један од најекономичнијих и најефикаснијих начина да се дође до ажурних топографских подлога. Дигитални ортофото је производ премера методом даљинске детекције која обезбеђује брзо и масовно прикупљање геопросторних података и даје приказ топографије снимљеног подручја. Избором одговарајуће величине пиксела на терену обезбеђује се ниво детаљности и тачност која се захтева за конкретне намене.

У ГИС оријентисаном окружењу могу се комбиновати са другим врстама просторних података због чега су погодни за коришћење приликом просторних и статистичких анализа и представљају једноставно и практично решење за превазилажење недостатака неажурних подлога и брзу евиденцију просторних података.

Дигитални ортофото је производ чијом применом је омогућена адекватна имплементација многих развојних пројеката на националном , регионалном и локалном нивоу у области планирања и изградње, пољопривреди, заштити животне средине, процесима приватизације, успостављању информационих система, управљању у кризним ситуацијама, за потребе одбране и многим другим, и представља основ за сваку врсту послова за које су ажурни подаци о простору од изузетне важности.

Републички геодетски завод располаже подацима дигиталног ортофотоа добијеног из аерофотограметријског снимања за територију Републике Србије (изузев АП КиМ) из епоха 2007-2010 и 2011-2013, као и за одређене локације израђен на основу података аерофотограметријског снимања реализованог 2001., 2003. и 2007. године.

Најажурнији подаци дигиталног ортофотоa су израђени на основу сателитских снимака високе резолуције из епоха 2015-2016 и 2020-2021. године и јавно су доступни на порталу националне инфраструктуре геопросторних података ГеоСрбија.

Издавање података дигиталног ортофотоа је уређено Законом о републичким административним таксама и лиценцним споразумом између Републичког геодетског завода и дистрибутера сателитских снимака.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године