АГРОС


Према важећем закону о државном премеру и Катастру из 2015. године, „АГРОС” представља мрежу перманентних станица глобалног позиционог система за територију Републике Србије, као и да су просторни и хоризонтални референтни системи дефинисани мрежом перманентних станица Републике Србије – АГРОС.

Мрежа АГРОС представља основну геодетску инфраструктуру, као и материјализацију геодетског референтног оквира у складу са Европским стандардима, која је потребна за обављање геодетских радова, пољопривредних радова, грађевинских радова на инфраструктурним пројектима, развоју и имплементацији информационих технологија, модернизацији у Србији на дужи рок. Као таква, она је важна подкомпонента развоја и унапређења Републике Србије као и укључивања Републике Србије у све евроспке токове.

Овим системом се реализује униформни референтни систем за све геодетске основе и катастарске задатке и омогућава превазилажење проблема позиционирања и других група корисника на високо ефикасан и софистициран начин.

За исправан рад сервиса обављају се неопходне активности:

Активности КЦ АГРОС:

 • Праћење рада корисника и стални контакт са њима, техничка подршка корисницима система приликом коришћења сервиса и портала националне GNSS CORS Републике Србије
 • Провера координата станице методама SinglePointPosition и PrecisePointPosition
 • Мониторинг функционалности система и квалитета сервиса AGROS мреже у реалном времену у радном окружењу Trimble Pivot Platform
 • Перманентна подршка 365дана/24 часа, корисницима система AGROS Републичког Геодетског Завода
 • Одржавање и контрола рада AGROS Trimble Pivot Platform сервера као контролног центра Републике Србије – Републичког Геодетског Завода 365дана/24 часа
 • Провера хронолошког каталога неправилности или промена у раду GNSS сателита због репозицонирања орбиталних путања и њихова елиминација из генератора корекција централних софтверскиј јединица главног сервера.
 • Провера резултата дневног GNSS изравнања АГРОС CORS мреже и верификација положајних резидуала станица,Контрола високопрецизних часовних одступања CORS пријемника и сателита у циљу њиховог правилнијег третмана и поузданијих резултата креираних корекција GNSS мерења
 • Упоредна контрола тачности базних линија применом RINEX података AGROS виртуелних референтних станица и података прикупљених на физичким CORS станицама, као и применом различитих сателитских ефемерида.
 • Ревизија гридних фајлова за потребе моделирања померања тла услед утицаја плиме и осеке и атмосферског притиска (океанографија и атмосферска радијација) због kontrole редукције грешака GNSS мерења
 • Увођење новог IGS антенског модела калибрационих параметара фазних центара GNSS антена које се користе у алгоритамској шеми дневног и недељног изравнања националне мреже АГРОС CORS координата.
 • Редовно ажурирање референтних националних IGb14 координата и тектонских помераја AGROS CORS станица за прецизно позиционирање тачке (PPP) због усаглашености са европским терестричким референтним оквиром ETRS89/ETRF2000 и временске еволуције националног геодетског датума.
 • Комуникација са колегама из околних контролних центара ради усклађивања размене података и контроле квалитета истих
 • Тестирају се примљени и комуникациони параметри са свих околних мрежа са којима РГЗ има намеру или је већ потписао уговор о међусобнј сарадњи и размени података
 • Модификација, тестирање и извршавање алгоритамских процедура и модула за контролу квалитета координата базних станица, статистичку анализу варијабилности временских серија координатних разлика, оцену утицаја параметара тропосферске и јоносферске рефракције на квалитет GNSS мерења као и прорачун часовних одступања терестричких CORS пријемника и GPS/GLONASS сателита у оквиру редовних активности

Активности EPN LAC - EUREF Permanent GNSS Network Local Analysis Center

 • Провера доступности навигационих података на FTP и HTTPS серверима европских центара GNSS података. Анализа грешака процесираних вектора у оквиру Bernese софтвера.
 • Валидација редундатности дневних оцењених IGS20 координата EPN станица на недељном нивоу комбинацијом редукованих нормалних једначина.
 • Кумулативна калкулација вишегодишњих тектонских померања EPN LAC CORS станица у Bernese окружењу
 • Валидација редундатности дневних оцењених IGS20 координата EPN LAC станица на недељном нивоу комбинацијом редукованих нормалних једначина.
 • Контрола дневних и недељних координатних решења добијених сатним изравнањима Bernese софтвером на 24 часовном нивоу.
 • Прослеђивање резултата изравнања (положајног висинског), атмосферских корекција, резултати калибрационих података антене, помераја фазних центара антена, затим стања ефемерида - емитованих и ултрабрзих за свих 60 станица Local Analysis Center
 • Ажурирају све базе од стране LAC републичког геодетског завода у оквиру EPN централе, обавља се непрестана комуникација са осталим LAC центрима и дискусија око добијених резултата као и препоруке за исправку истих ако се уоче
 • Активности контроле исправности и рада станица које су у процедури пријема у EPN мрежу CORS станица

Сервиси су дефинисани у оквиру активног тарифног пакета.

У оквиру новог софтвера Trimble Pivot Platform омогућено Вам је креирање мрежних корекција (GPS/GLONASS) на основу три мрежна принципа :

FKP концепта приступна тачка FKP_3_0

RTCM3Net концепта приступна тачка RTCM3Net

VRS концепта приступна тачка glonass и RTX_NET i GK

У оквиру Trimble Pivot Platform омогућено Вам је креирање мрежних корекција (GPS/GLONASS/GALILEO/COMPASS) На основу VRS концепта приступна тачка RTX_NET

У оквиру Trimble Pivot Platform омогуцено Вам је слање параметара за Gaus Kriger пројекцију на приступној тачки GK.

Поред наведених сервиса у реалном времену доступни су и сервиси за накнадну обраду података у виду генерисања VRS на позицијама захтеваних од стране корисника, накнадна обрада података у и за име корисника.