еШалтер


БЕЗБЕДНА И ЈЕДНОСТАВНА КОМУНИКАЦИЈА И УПИС НЕПОКРЕТНОСТИ

Републички геодетски завод унапредио је пословни процес доставе исправа и подношење захтева за упис у катастар непокретности и катастар водова увођењем информационог система еШалтер.

еШалтер обезбеђује лаку и једноставну размену података и документа међу институцијама и упис непокретности.

Корисници еШалтера су:

  • Обвезници доставе: јавни бележници, судови, јавни извршитељи и органи јавне управе и други органи и организације;
  • Професионални корисници: геодетске оранизације и адвокати;
  • Корисници за обављање делатности за коју су регистровани: банке, посредници у промету и закупу непокретности и лиценцирани проценитељи.

Jавни бележници, јавни извршитељи и судови (обвезници доставе) исправе достављају преко апликације коју обезбеђује министарство надлежно за послове правосуђа која је путем веб сервиса повезана са еШалтером.

Органи јавне управе и други органи и организације (обвезници доставе) који у вршењу јавних овлашћења доносе одлуке које представљају основ за упис у катастар непокретности, по службеној дужности директним приступом путем еШалтера достављају извршне одлуке и друга акта која представљају подобан правни основ за упис у катастар непокретности и катастар водова.

Путем еШалтера исправе којима се врши пренос права својине на непокретности и пореске пријаве прослеђују се пореском органу, односно органу јединице локалне самоуправе надлежном за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе и предузећу месно надлежном за обједињену наплату комуналних услуга.

Професионалним корисницима, геодетским организацијама и адвокатима, који са Републичким геодетским заводом имају закључен Уговор о приступању и коришћењу система еШалтер, омогућено је подношење захтева у форми електронског документа, за упис у катастар непокретности и водова и за издавање података катастра непокретности и водова, у складу са Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20), исклучиво за обављање своје професионалне делатности.

Приступ еШалтеру омогућен је и банкама, посредницима у промету и закупу непокретности и лиценцираним проценитељима у циљу подношења захтева, у форми електронског документа за издавање података катастра непокретности, у складу са Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20) за обављање делатности за коју су регистровани.

еШалтер корисницима омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем изврше неопходну комуникацију, поднесу захтев за упис непокретности и потом преузму донету одлуку. На располагању корисници услуга имају увид у комплетну историју комуникације (достављена документа) поднетих и обрађених захтева, као и увид у тренутни статус обраде предмета.

За добијање приступа еШалтеру потребно је упутити званичан захтев на esalter@rgz.gov.rs.

Адвокати за добијање приступа еШалтеру потребно је упутити захтев на advokati-esalter@rgz.gov.rs.