Моја адреса


сервис за издавање бесплатног Обавештења о адреси објекта

Моја адреса корисницима нуди потпуно бесплатно прибављања потврде, односно Обавештења о адреси објекта. Примарна сврха ове апликације је да служи грађанима да без одоласка на шалтер РГЗ-а електронски преузму документ о адреси објекта.

Обавештење, генерисано кроз ову апликацију, издаје се у сврху доказа о адреси објекта у свим поступцима код државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица, којима су поверена јавна овлашћења када користе податке из Регистра просторних јединица и Адресног регистра Републичког геодетског завода.

Документ се може преузети путем претраге преко назива улице и кућног броја или преко назива катастарске општине и броја катастарске парцеле.