ГРИДЕР


Према важећем Закону о премеру и катастру из 2009. године, положај тачака у хоризонталном референтном систему изражава се дводимензионалним, праволинијским координатама у равни конформне Универзалне трансверзалне Меркаторове пројекције - Universal Transverse Mercator - UTM, на елипсоид GRS 80.

У досадашњој употреби су координате у Гаус-Кригеровој пројекцији на елипсоиду Бесела. Веза између ова два координатна система остварена је преко 5374 тачака, које имају одређене координате у оба система. Трансформација се спроводи по методи седмопараметарске трансформације сличности и корекцијом положаја помоћу грида резидуала. Оваква метода трансформације омогућава униформну тачност трансформисаних координата на целој територији републике Србије на нивоу од 10цм.

Трансформација се врши употребом софтвера GRIDER 3.1 који има следеће фунционалне моделе:

  • Трансформација просторних координата из система ETRF2000 у положајне координате Gaus Krigerovog (GK) система и обратно. Модел трансформације је 7P+GRID резидуала.
  • Интерполација аномалија висина из квазигеоидног модела SQM2011 и рачунање висина (систем NVT2) из просторних координата у систему ETRF2000.
  • Трансформација висина из система прецизног нивелмана (датум TRST) у систем NVT2 (датум FR-NVT2) и обратно.
  • Репројекција координата из 6. у 7. координатни систем Гаус-Кригерове пројекције и обратно.