ГЕОМРЕЖЕ


Опис апликације Геомреже

За потребе реализације геодетских радова неопходно је извршити увид у распоред и доступност тачак геодетских мрежа на терену. У ту сврху је креирана апликација Геомреже која се налази на адреси http://www.geomreze.rgz.gov.rs

На порталу се налазе подаци геодетске основе и то:

 • АГРОС мрежа
 • СРЕФ мрежа
 • Тригонометријска мрежа I реда
 • Тригонометријска мрежа II реда
 • Тригонометријска мрежа III и IV реда
 • Полигонске тачке
 • Основна гравиметријска мрежа
 • Прецизни нивелман
 • Нивелман високе тачности 1
 • Нивелман високе тачности 2
 • Градске нивелманске мреже
 • Референтна нивелманска мрежа Републике Србије - РНМ

Порталу могу приступити само регисторвани корисници са годишњом претплатом за издавање геодетских тачака. Регистровани корисници немају ограничење у преузимању броја тачака.