Адресни регистар


АДРЕСНИ РЕГИСТАР - УЛИЦА И КУЋНИ БРОЈ

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима по насељеним местима за територију Републике Србије и један је од кључних државних регистара. Уређен је Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру (Сл. гласник РС број 9 од 4.02.2020. године). Подаци Адресног регистра су јавни и део су Националне инфраструктуре геопросторних података.

Подаци Адресног регистра воде се и одржавају у централној бази Адресног регистра. У Адресном регистру се воде подаци о улицама, трговима, заселцима и кућним бројевима. Кућни бројеви се утврђују за стамбене и пословне зграде, укључујући и привремене објекте, као и за грађевинске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу.

Захваљујући новим и иновативним технологијама, подаци адресног регистра доступни су на дигиталној платформи ГеоСрбија и ажурирају се на недељном нивоу.

Државни органи и организације, организације територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавна предузећа, као и друга лица којима је поверено вршење јавних овлашћења дужни су да у обављању својих послова користе податке Адресног регистра.

У складу са Законом о електронској управи подаци Адресног регистра доступни су на Порталу отворених података Републике Србије са кога се могу преузети два скупа геопросторних података, шифарник улица и шифарник кућних бројева.

База Адресног регистра садржи следеће податке:

-назив и матични број општине
-назив и матични број насељеног места
-назив улице
-матични број улице
-врста улице
-кућни број
-јединствени адресни код
-назив и матични број катастарске општине
-број катастарске парцеле
-број дела катастарске парцеле под објектом за објекте који су уписани у базу података катастра непокретности.