Регистар лиценци за рад геодетских организација


Сервис обухвата регистар лиценци за рад геодетских организација које су ускладиле своје пословање са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", број 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон и 9/2020 - др. закон), податке о геодетским организацијама и овлашћеним лицима, издвојеним местима, адресу седишта, геодетским инструментима које поседује геодетска организација као и врсту геодетских радова за које је издата лиценца за рад.

 

РЕГИСТАР ГЕОДЕТСКИХ ЛИЦЕНЦИ

Сервис обухвата регистар геодетских лиценци у складу са одредбама Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", број 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон и 9/2020 - др. закон) податке о статусу геодетске лиценце као и претрагу геодетских стручњака који поседују лиценцу првог или другог реда.

РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ СТРУЧЊАКА У ГЕОДЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сервис обухвата регистар запослених стручњака, претрагу запослених стручњака са и без лиценце, податке о организацијама у којима су стручњаци запослени као и број легитимација за идентификацију које су издате, сходно одредбама Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", број 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон и 9/2020 - др. закон).

Регистар перманентних ГНСС мрежа

Сервис Регистра перманентних ГНСС мрежа садржи податке о успостављеним мрежама ГНСС перманентних станица на подручју Републике Србије, које испуњавају техничке услове и могу се користити за потребе извођења радова из делокруга Републичког геодетског завода. Наведене мреже ГНСС перманентних станица успостављају се у складу са Правилником о успостављању мрежа ГНСС перманентних станица („Службени гласник РС“, 72/17 и 80/18).  За сваку успостављену перманентну ГНСС мрежу која се може користити за потребе извођења радова из делокруга Републичког геодетског завода,  објављују се јавно основне информације.