Регистар просторних јединица


Регистар просторних јединица је јавна евиденција која садржи алфанумеричке и геопросторне податке о просторним јединицама. Подаци регистра просторних јединица користе се за потребе евидентирања, прикупљања, размене, повезивања и обраде различитих врста просторних, статистичких и других података.

Просторне јединице које се воде у Регистру просторних јединица су: Република Србија, аутономна покрајина, управни округ, затим град Београд, град и општина (јединице локалне самоуправе), градска општина, катастарски срез, катастарска општина, насељено место, месна заједница, статистички круг, пописни круг, као и просторне јединице дефинисане номенклатуром статистичких територијалних јединица (НСТЈ): Србија-север и Србија-југ (НСТЈ1), региони (НСТЈ2) и области (НСТЈ3).

Основни подаци за сваку просторну јединицу су: врста просторне јединице, назив (осим за статистички и пописни круг), матични број/шифра, подаци о просторној јединици са којом се хијерархијски повезује и просторни подаци (границе, односно полигон).