Регистар географских имена


ГЕОИМЕНИК

Регистар географских имена је основни и јавни регистар о географским именима насељених места и просторних објеката са подацима о њиховом геопросторном положају, класификацији и осталим атрибутима. Усклађен је са резолуцијама које се доносе у оквиру Групе стручњака за географска имена Уједињених нација (УНГЕГН) и ИНСПИРЕ директивом.

Регистар географских имена је национални регистар топонима који су у службеној употреби у Републици Србији, како на српском језику, тако и на језицима националних мањина (за насељена места у оним јединицама локалних самоуправа где је то предвиђено законом). Како је Регистар географских имена референтна база, сва физичка и правна лица, приликом коришћењу географских имена у службеним препискама и електронским и штампаним публикацијама које садрже имена просторних објеката, дужна су да користе управо имена која су наведена у Регистру географских имена.

Регистар географских имена садржи следеће податке:

  • Имена просторних објеката на српском језику
  • Тачне исписе и изговоре значајнијих топонима на шест службених језика Уједињених нација
  • Идентификаторе који једнозначно одређују просторни објекат ради повезивања података у оквиру Регистра
  • Податке о изворима који су коришћени при прикупљању података
  • Опсег размера у којима се приказују поједини топоними
  • Име административне јединице на које топоними падају у целости
  • Геометрију приказа за тачкасте, линијске и површинске објекте на које се односе географска имена

Регистар географских имена садржи имена насељених места, административних јединица, зграда, хидрографских објеката, саобраћајних објеката, рељефних облика, предела и потеза, објеката земљишног покривача, заштићених подручја и осталих просторних објеката.

Као извор података при изради Регистра географских имена коришћене су топографске карте у размерама 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 и 1 : 200 000, Регистар просторних јединица и други извори.

Регистар географских имена користи Комисија за стандардизацију географских имена Владе Републике Србије при процесу стандардизације топонима.

Подаци се чувају и одржавају у MS Access бази података, ажурирање се врши у складу са потребама, а подаци су расположиви за преузимање у *.тxт и Shapefile форматима.

Сви субјекти у Републици Србији који користе географска имена, морају да користе стандардизована географска имена из Регистра географских имена.