Регистар издатих сагласности за картографске публикације


На основу одредби чланa 181. став 2. тачка 13) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон, 41/2018 – др. закон и 9/2020 – др. закон ) и Правилника о издавању картографских публикација ("Службени гласник РС", број 38 од 18. маја 2018.), Републички геодетски завод издаје решење о давању сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација и публикација са картографским садржајем.

Картографске публикације су: основна државна карта, дигитални ортофото, дигитални модел терена, снимци из ваздуха, географске, топографске, прегледне, тематске, неме и друге карте, планови територије Републике Србије или њеног дела, топографски планови и скице, атласи, глобуси, вежбанке, албуми и каталози карата свих врста и издања, прегледни листови карата и планова, дигитални подаци и базе података о простору и друге публикације са картографским садржајем израђене на начин и под условима из Правилника о издавању картографских публикација. Картографске публикације које не садрже математичке елементе (размеру, пројекцију, координате, резолуцију и сл.), изузев картографских публикација које садржe приказ границе држава, не сматрају се картографским публикацијама.

Услов за издавање и стављање у промет картографских публикација и публикација са картографским садржајем је добијање сагласности Републичког геодетског завода. За добијање сагласности неопходно је поднети захтев који се може преузети са сајта Републичког геодетског завода. Уз захтев треба приложити: модел картографске публикације, главни пројекат или картографски елаборат уколико је прво издање, доказ о стручној спреми уредника, као и лица које је дало стручно мишљење и доказ о начину стицања картографских извора. За картографске публикације издате у иностранству прилаже се картографска публикација као и доказ о увезеном броју примерака.

Картографска публикација се израђује на основу главног пројекта, у складу са одредбама Закона о државном премеру и катастру, и на основу картографског елабората. Картографски елаборат, на основу којег се израђује картографска публикација, мора обавезно садржати елементе прописане одредбама члана 5. Правилника о издавању картографских публикација. Картографска публикација која се ставља у промет мора бити идентична картографској публикацији за коју је дата сагласност Републичког геодетског завода. За свако ново издање картографске публикације, односно репринт издања картографске публикације, мора се прибавити сагласност Републичког геодетског завода.

О датим сагласностима, донетим у складу са одредбама члана 11. став 2. Правилника о издавању картографских публикација, Републички геодетски завод води регистар издатих сагласности за картографске публикације, на годишњем нивоу.

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2024 - II део.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2024 - I део.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2023.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2022.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2021.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2020.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2019.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2018.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2017.ГОДИНА

- РЕГИСТАР ИЗДАТИХ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 2016.ГОДИНА