Евиденција о утврђеним променама на објектима


Евиденција о утврђеним променама на објектима (у даљем тексту: Евиденција) садржи податке о променама на објектима за територију Републике Србије (изузев територије Аутономне покрајине Косово и Метохија) насталим изградњом, доградњом или уклањањем објеката на терену у односу на стање уписано у катастру непокретности.

Члан 119. став 2. Закона о државном премеру и катастру (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 18 од 26. марта 2010, 65 од 25. јула 2013, 15 од 6. фебруара 2015 - УС, 96 од 26. новембра 2015, 47 од 15. маја 2017 - Аутентично тумачење, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020 - др. Закон), прописује праћење промена на непокретностима поређењем података катастра непокретности са подацима добијеним периодичним снимањем територије Републике Србије из ваздуха или подацима добијеним другим методама и поступцима. Члан 35. став 3. Закона о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/2015, 83/2018, 81/2020 – одлука УС и 1/2023 - одлука УС) прописује да евиденцију објеката који нису уписани у катастар непокретности успоставља и води орган надлежан за послове државног премера и катастра.

Пројектом „Унапређење земљишне администрације у Србији“ који се финансира из кредита Светске банке (Пројекат) и компонентом Пројекта која се односи на процену вредности и опорезивање непокретности, планирано је успостављање регистра опорезивих јединица. У складу са тим, обезбеђена је значајна подршка за успостављање Евиденције набавком сателитских снимака врло високе резолуције епохе 2015 - 2016. године.

Набавком сателитских снимака врло високе резолуције епохе 2020 - 2021. године извршено је ажурирање Евиденције, у складу са Законом о државном премеру и катастру и Правилником о евиденцији о утвђеним променама на објектима ("Сл. гласник РС", број 102 од 24. јула 2020.).

Колико је значајно поседовати информацију о обиму, распрострањености и локацији објеката ван формалних регистара, говори и чињеница да се подаци Евиденције користе у оквиру других информационих система:

  • Информационог система катастра непокретности,
  • Система за процену вредности непокретности,
  • Регистра ризика,
  • Адресног регистра
  • е-Простора,
  • Информационог система заштите животне средине,
  • Система за идентификацију земљишних парцела и
  • Попису становништва 2022. године.

Податке Евиденције користе бројне државне институције за обављање послова из своје надлежности, као што су урбанизам и просторно планирање, пореска администрација, статистика, управљање у ванредним ситуацијама и сл.