Јединствена евиденција стамбених заједница


СВИ ПОДАЦИ О СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Регистар стамбених јединица представља јавно доступну, централну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о свим стамбеним заједницама на територији Републике Србије.

Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената која садржи податке о регистрованим стамбеним заједницама на територији јединице локалне самоуправе.

У Регистру стамбених заједница се врши упис, промена и брисање података и докумената који су предмет регистрације и евиденције, у складу са Законом о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/16).

Регистар садржи следеће податке који се региструју, односно евидентирају и објављују:

  • пословно име и адресу стамбене заједнице
  • матични број стамбене заједнице
  • ПИБ стамбене заједнице
  • шифра делатности
  • идентификационе податке о управнику, и то за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе
  • идентификационе податке о професионалном управнику и организатору професионалног управљања, и то за физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе, а за правно лице: пословно име, адресу седишта, матични број и ПИБ
  • податке о броју посебних делова зграде (број станова, гаража ван зграде на катастарској парцели на којој је зграда изграђена, гаражних места, гаражних боксова, паркинг места и пословних простора)
  • друге податке у складу са Законом.