Регистар инвестиционих локација


ИНВЕСТИЦИОНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА БРЖИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ

Национални регистар инвестиционих локација Србије представља јединствен систем у Европи и свету, који омогућава домаћим и страним инвеститорима да на једном месту добију све податке о потенцијалним локацијама за улагање. Национални регистар инвестиционих локација својим једноставним приступом има за циљ да подстакне инострана улагања у Србији и тиме обезбеди бржи привредни раст и развој.

Систем интегрише геопросторне податке са свим релевантним подацима важним за инвестирање, омогућавајући приказивање укупног потенцијала окружења локације која занима инвеститора, односно инфраструктуру у окружењу, а тиме и потенцијал за даље проширење производних погона или пословања.

Примарна улога Регистра инвестиционих локација је да обезбеди механизам за прикупљање и одржавање података о инвестиционим локацијама на терену који се аутоматски складиште у бази података Националне инфраструктуре геопросторних података. Регистар инвестиционих локација у облику интерактивног картографског приказа, омогућава праћење и јавну промоцију пројекта и увид у тренутни статус пројекта у реалном времену. Путем Регистра инвестиционих локација потенцијални инвеститори имају могућност да остваре директну комуникацију са органима локалне самоуправе и инвестирају на одређеној локацији. Регистар омогућава претраживање по више параметара како би потенцијални инвеститор сагледао у потпуности све локације које су му од интереса.

Модел Регистра инвестиционих локација конциприран је да:

 • да омогући јединствену идентификацију сваке инвестиционе локације
 • да омогући недвосмислену просторну компоненту о локацији инвестиционог подручја
 • да успостави јединствену класификацију локација на државном нивоу
 • да обезбеди релевантне информације потенцијалним инвеститорима
 • да омогући транспарентан увид грађанима, држави и осталим заинтересованим странама
 • да омогући повезивање с другим националним регистрима
 • да осигура да су све информације дефинисане у складу са ИСО 19100 стандардима и ИНСПИРЕ директивом
 • да осигура да се све измене података могу пратити и ажурирати

Регистар инвестиционих локација обухвата следеће податке:

 • основне информације о локацији (назив, адреса)
 • информације о локацији – плански оквир, врста локације (гринфилд, браунфилд, греjфилд) и намена локације: површине за становање, мешовите намене, јавне намене, за индустријске и производне делатности, за комерцијалне делатности, за рекреацију и зеленило, за инфраструктуру и остале
 • инфраструктурна опремљеност – конципирана је да се види шта локација поседује од инфраструктурних прикључака.
 • имовинско-правни односи – ближе дефинишу имовинско правни статус, даје податке о конкретном објекту уколико постоји и пописује последње правне измене на локацији.
 • додатна објашњења – представљају скуп описа о локацији, који се састоји се из два дела: додатни опис и фотографија локације
 • презентација локације – приказ већ постојећих презентација јединица локалне самоуправе везано за дато подручје
 • Геометрија – атрибут који складишти просторну компоненту у државном координатном систему која је значајна како због даље употребе, тако и због примарне визуелизације. Уместо набрајања парцела, омогућава се да се локацији приступи директно на мапи и виде називи парцела

Национални Регистар инвестиционих локација доприноси јачању економије засноване на знању и иновацијама и доприноси постизању одрживог и инклузивног економског раста. Национални регистар инвестиционих локација умногоме унапређује пословни амбијент, доприноси повећању инвестиција и подстиче иновативност приватног сектора. Регистар инвестиционих локација унапређује активности у реализацији Агенде 2030 УН и од изузетне је важности у процесу европских интерграција Србије.

Значај и улагање у инвестиционе локације локалних самоуправа препознао је Републички геодетски завод као носилац реализације идеје да се све потенцијалне инвестиционе локације публикују у дигиталној форми. Идеја је имплементирана кроз пројекат „Унапређење пословне климе у Републици Србији”, подржаног од Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА) и шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Лантматериет.