Регистар цена непокретности


Регистар цена непокретности је успостављен за потребе масовне процене вредности непокретности у складу са Правилником о процени вредности непокретности. Представља централизовани систем за прикупљање, верификацију, визуелизацију података из уговора о промету непокретности, извор је података на основу којих се прати стање на тржишту непокретности, израђују модели масовне процене вредности непокретности и важан је ресурс различитим секторима.

База података Регистра цена непокретности садржи податке из уговора о промету као и додатне податке о непокретностима из других извора у складу са Правилником о процени вредности непокретности. Доставу уговора обављају органи надлежни за оверу уговора - јавни бележници и основни судови.

Јавни увид у податке Регистра цена непокретности и издавање извештаја о оствареним купопродајама су услуге које је Републички геодетски завод омогућава у циљу постизања транспарентности тржишта.