Геомагнетска мерења и аерономија


У геомагнетизму и аерономији изводе се следеће услуге:

  • Геомагнетска, геоелектромагнетска и аерономска мерења и испитивања;
  • Дневне опсерваторијске геомагнетске, геоелектричне и јоносферске варијације (магнетограми, магнето-телурограми, јонограми);
  • Електромагнетска теренска мерења и испитивања;
  • Државни геомагнетски премер на секуларним станицама и тачкама првог и другог реда
  • Палеомагнетска лабораторијска и теренска мерења и испитивања;
  • Сеизмомагнетска мерења и испитивања;
  • Баждарење инструмената и уређаја за геомагнетска и електромагнетска мерења;
  • Геомагнетска мерења на аеродрому на компензационом кругу
  • Геомагнетска мерења са применом у истраживању лежишта минералних сировина, археологији, екологији, проналажењу неексплодираних убојних средстава и друго.

Геомагнетизам и аерономија су наведени као једна од делатности које се изводе у Републичком геодетском заводу.

У ЗАКОНУ О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ, Геомагнетизам и аерономија су наведени као једна од делатности које се изводе у Републичком геодетском заводу.

У Центру за геомагнетизам и аерономију "Милутин Миланковић" изводе се и развијају методе опсерваторијских, лабораторијских и теренских мерења и испитивања.

Геомагнетизам и електромагнетизам су научне области у којима се применом различитих метода снимања, регистровања и мерења, проучавају промене вектора магнетског и електромагнетског поља Земље, у временском домену и у простору, односно на опсерваторијама и референтним станицама, на мрежи секуларних станица, тачака и профила. Има примену у безбедној навигацији и оријентацији у простору.

Аерономија је научна област која обухвата различите методе снимања, регистровања и праћење стања, процеса и појава, као и проучавање промена физичких параметара јоносфере и магнетосфере Земље. Има примену у одржавању телекомуникационих веза.

Активности:

На Геомагнетској опсерваторији Гроцка – ГМО (ГЦК) изводе се непрекидне секундне регистрације варијација и апсолутна и базна мерења компонента геомагнеског поља. Од 2005. године Геомагнетска опсерваторија Гроцка (ГЦК) је пуноправни члан INTERMAGNET-а (Мреже светских геомагнетских опсерваторија).

Сертификат о чланству садржи име, код и адресу Опсерваторије: Геомагнетска опсерваторија Гроцка (ГЦК), 11306 Гроцка, Београд, Република Србија

На Опсерваторији за геоелектромагнетизам и аерономију изводе се опсерваторијска и теренска геоелектрична и електромагнетска мерења и испитивања. На Јоносферској станици применом методе вертикалног сондирања (јоносонде ДС-4Д) изводе се дигиталне регистрације/снимања јоносферских параметара (регистрације јонограма) и посматрање промена магнетосферских параметара (регистрације сонограма).

Геомагнетски премер садржи различите категорије геомагнетских мерења, посматрање и проучавање промена вектора геомагнетског поља за одређене епохе (односно године) на целокупној државној територији. Има примену у безбедности авиосаобраћаја.

Метода геомагнетског премера обухвата трокомпонентна апсолутна и базна геомагнетска мерења, регистрације дневних варијација и периодична поновљена геомагнетска мерења на секуларним станицама, референтним тачкама и мрежи геомагнетских тачака I и II реда.

Центар за геомагнетизам и аерономију "Милутин Миланковић" је активни члан асоцијације МagNete - Европске асоцијације за периодична теренска геомагнетска мерења.

Сеизмомагнетски премер се изводи на мрежи материјализованих тачака, и на пројектованим профилима који су распоређени у сеизмички активним подручјима на државној територији Републике Србије. Геоелектромагнетски премер се изводи на мрежи мерних тачака, станица и профила које су пројектоване и распоређене на државној територији Републике Србије.

Палеомагнетизам је метода која се бави проучавањем промене магнетског поља Земље у прошлости, глобалних и регионалних геодинамичких и геотектонских процеса и објашњавања процеса који условљавају стварање магнетизације код стена. У Палеомагнетској лабораторији Републичког геодетског завода врше се палеомагнетска мерења на стенским узорцима која обухватају низ поступака којима се дефинише вектор карактеристичне реманентне магнетизације (палеодеклинација, палеоинклинација и палеоинтензитет), као и вредности магнетских својстава стена. Ови подаци се користе за потребе основних геолошких истраживања и има примену у екологији.

Слика 1. Конфигурација аутоматског опсерваторијског система са FGE трокомпонентним флукс-гејт магнетометром и DIMARK аквизиционом јединицом

Локација: Геомагнетска опсерваторија Гроцка (ГЦК)

Слика 2. Расподела дневних вредности X, Y, Z, i F компоненте геомагнетског поља на Геомагнетској опсерваторији Гроцка (ГЦК) у 2022. години

Слика 3. Конфигурација аутоматске DIGISONDE 4D која је инсталирана на Јоносферској станици у Гроцкој

Слика 4. Јонограм – регистрација часовних промена јоносферских параметара Датум: 21. Мај 2021. године; Локација: Јоносферска станица у Гроцкој

Слика 5. Геомагнетска карта расподела вредности вертикалне компоненте Z геомагнетског поља на територији Републике Србије за епоху 2008,5 на секуларним станицама.

Основни документи:

У ЗАКОНУ О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ, Геомагнетизам и аерономија су наведени као једна од делатности које се изводе у Републичком геодетском заводу.

У ПРАВИЛНИКУ О МЕТОДАМА РАДА У ОБЛАСТИ ГЕОМАГНЕТИЗМА И АЕРОНОМИЈЕ(„Службени гласник РС“, Бр.17/2017) приказане су опсерваторијске методе мерења и испитивања.

Корисници података:

Делатности и радови у области Геомагнетизма и аерономије увек су били део националне стратегије одрживог развоја. То су специфична и посебна опсерваторијска непрекидна мерења и регистрације промена геомагнетског и геоелектромагнетског поља, параметара магнетосфере и јоносфере Земље, а резултате тих мерења користе многобројне државне институције и органи.

Међу најзначајнијим су Министарство одбране, Војска Србије, Војно-Географски Институт у Београду (ВГИ), Министарство унутрашњих послова, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство телекомуникација, Министарство за заштиту животне средине, Министарство рударства и енергетике, Универзитет у Београду, Рударско Геолошки факултет у Београду, Машински факултет у Београду, Природно-математички факултет у Београду, Институт за метеорологију, Географски факултет у Београду, САНУ-Географски институт “Јован Цвијић“ у Београду.

Поједини државни сектори и ресори који се баве заштитом животне средине, управљањем ризицима, и елементарним непогодама (државне институције, агенције, центри), националне и међународне компаније које се баве истраживањима лежишта минералних сировина (Рио Тинто, Рио Сава, Ц.Е.Е.,), као и неколико посебних организација (ХМЗС-Хидро Метеоролошки Завод Србије, СЗС-Сеизмолошки завод Србије, ГЗС-Геолошки завод Србије, Републички Завод за заштиту животне средине, Агенција за заштита животне средине, Ваздухопловне компаније, Службе/агенције за контролу лета, итд.).