Инспекцијски надзор над радом геодетских организација


Инспекцијски надзор је надзор над радом геодетских организација и правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација.

Републички геодетски завод врши инспекцијски надзор преко инспектора (члан 176. ст. 1. и 2. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15, 47/2017 – аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 – др. закон, 41/2018 - др. закон, 9/2020 - др. закон и 92/2023)).

Надлежности, овлашћења и дужности инспектора прописане су одредбама чл. 176-178. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15, 47/2017 – аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 – др. закон, 41/2018 - др. закон, 9/2020 - др. закон и 92/2023) и одредбама Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015).

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору
План инспекцијског надзора над радом геодетских организација
Годишњи извештај о инспекцијском надзору над радом геодетских организација
Прописи, мишљења и извештаји надзора над радом геодетских организација
Закони, правилници и акта
Датотеке за преузимање