Издавање геодетске лиценце


ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лиценцу за рад и геодетску лиценцу издаје Републички геодетски завод, решењем, а на основу Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20), у даљем тексту Закон, Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/18 и 2/2023), Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 33/2010) и Правилника о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 2/2015), у даљем тексту Правилник.

Републички геодетски завод издаје геодетске лиценце првог и другог реда. Геодетске лиценце првог и другог реда су личне лиценце које могу стећи лица геодетске струке која испуњавају услове прописане одредбама члана 15. Закона (погледати услови за издавање геодетске лиценце)

Лицу коме је издата геодетска лиценца издаје се печат.

Лице са геодетском лиценцом може користити печат, ако је запослено у геодетској организацији са пуним радним временом

Геодетска лиценца првог реда омогућава обављање послова одговорног пројектанта, руковођења и стручног надзора над извођењем геодетских радова за које је Законом предвиђена израда главног пројекта, извођења тих радова, као и израде пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

Лице са геодетском лиценцом првог реда може обављати и послове за које је Законом предвиђена геодетска лиценца другог реда.

Геодетска лиценца другог реда омогућава обављање геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

Пример геодетска лиценца другог реда
Пример геодетска лиценца првог реда
Пример легитимација
Пример печата

УСЛОВИ ИЗДАВАЊА

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ПРВОГ РЕДА

Геодетску лиценцу првог реда стиче лице геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање пет година у геодетској струци од чега најмање две године са тим образовањем.

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ДРУГОГ РЕДА

Геодетску лиценцу другог реда стиче лице геодетске струке са основним академским студијама, основним струковним студијама, односно са студијама у трајању до три године, у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године у геодетској струци од чега најмање једном годином са тим образовањем

Геодетску лиценцу другог реда стиче и лице геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом бразовању, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање једне године са тим образовањем.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ

Лице геодетске струке подноси Заводу:

  • Захтев за издавање геодетске лиценце на Обрасцу ЗЛ-2 (Прилог 5);
  • Доказ о стручној спреми – оригинал или оверена фотокопија;
  • Уверење о положеном државном стручном испиту – оригинал или оверена фотокопија;
  • Потврда послодавца којом се доказује радно искуство у геодетској струци, на којим пословима је лице радило, са којом стручном спремом и у ком периоду;
  • Штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопију личне карте за коју није могуће одштампати податке користећи читач личних карата;
  • Доказ о извршеној уплати: републичке административне таксе и таксе за издавање лиценци и легитимација у складу са тарифним бројем 1. и тарифним бројем 215љ Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/2020, 62/2021 и 138/2022).

Захтев за издавање геодетске лиценце

1. Републичка административна такса

Републичка административна такса

2.Такса за издавање геодетске лиценце и печата

Такса за издавање геодетске лиценце и печата

3.Такса за издавање геодетске лиценце и печата за лица којима је претходно издата геодетска лиценца другог реда

Такса за издавање геодетске лиценце и печата за лица којима је претходно издата геодетска лиценца другог реда