Катастар водова


Катастар водова јесте скуп геопросторних и других података о водовима, стварним правима на њима и имаоцима стварних права. Водови су надземни и подземни водови са припадајућим уређајима и постројењима за водоводну, канализациону и дренажну, топловодну, електроенергетску, телекомуникациону, нафтоводну и гасоводну мрежу, укључујући и заједничке објекте водова у којима се налази више врста водова. У припадајуће уређаје и постројења спадају уређаји који су изграђени на водовима, и који омогућавају функционисање и целисходно коришћење водова, а не могу се одвојити од вода без уништења или значајног оштећења (потпуно инкорпорисани делови вода).

Катастар водова представља јединствен систем у свету који омогућава располагње уписаним водом (промет, упис заложног права на воду...).

Упис вода и права на воду у катастру водова

Инвеститор, односно ималац права на воду дужан је да поднесе захтев за провођење промене на воду, најкасније седам дана пре почетка изградње или реконструкције вода, односно у року од седам дана од дана уклањања или престанка коришћења вода. Подземни водови не смеју се затрпати пре него што се изврши геодетско мерење и прикупљање података о водовима.

Захтев се подноси:

- путем еШалтера преко геодетске организација која је ангажована за извођење радова на терену,

- по службеној дужности када елаборат геодетских радова доставља надлежни орган

Документа из базе података катастра водова су:

  • лист водова копија катастарског плана водова уверења о подацима последњег стања у катастру водова извештај о измештеним и напуштеним водовима

Начин подношења захтева странке:

- преко професионалних корисника

- директно у одељењу за катастар водова у заказаном термину добијеном путем електронске поште

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године

Подаци о плаћању такси добијају се након поднетог захтева

На територији Републике Србије распоређено је 9 одељења за катастар водова и то су: Београд, Нови Сад, Краљево, Панчево, Крагујевац, Ваљево, Ужице, Врање и Ниш.