Инспекцијски надзор над правним субјектима за издавање картографских публикација


Републички геодетски завод (даље у тексту РГЗ), у складу са Законом о државном премеру и катастру, обавља и послове Инспекцијског надзора над радом правних субјеката који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација и публикација са картографским садржајем у оквиру Гео сектора, одељења за картографију од стране овлашћеног службеника за инспекцијски надзор.

Неопходно је да се напомене да услед великих тржишних конкурентних активности у овој области, основна идеја јесте била да се одржи интегритет и квалитет карте са свим својим карактеристикама као основног појма али и основе за израду различитих форми картографских публикација и публикација са картографским садржајем, као и регулисање ауторских права на коришћење основе за израду карте.

Основни услови за издавање и стављање у промет каертографских публиакција и публикаиција са картографским садржајем јесте добијање сагласности РГЗ-а за издавање и стављање у промет. Да би се добила сагласност неопходно је да се поднесе Захтев који се може преузети са сајта РГЗ-а (Услуге - Инспекцијски надзор над правним субјектима за издавање картографских публикација). Уз Захтев треба приложити: модел картографске публикације, главни пројекат или картографски елаборат уколико је прво издање, доказ о стручној спреми уредника као и доказ о начину стицања картографских извора. За катографске публикације издате у иностранству подноси се картографска публикација као и доказ о увезеном броју примерака.

Елаборат се односи на географске, топографске, прегледне, тематске, неме и друге карте, планове скице, глобусе, атласе албуме, каталоге, дигиталне податке и базе података и др. У картографском елаборату, правни субјекат дефинише своју публикацију одговарањем на 14 питања или описа које садржи и Контролна листа. Контролна листа садржи 30 питања и служи самопровери као и основу Инспекцијског надзора приликом одласка на терен.

Инспектор, тј овлашћено лице проврава:

Правилност попуњавања Захтева

Примерак картографске публикације

Уговор о преносу ауторских права над основом

Доказ о стручној спреми аутора карте

За иностране публикације доказ о броју увезених примерака

Математичке елементе:

  • Размеру
  • Пројекцију
  • Мрежу меридијана и паралела
  • Критеријуме генерализације
  • Оквирни, међуоквирни и ваноквирни садржај и друге елементе наведене у елаборату.

Овлашћено лице као закључак Саветодавне посете подноси субјекту Допис са препорукама уколко постоје неправилности и утврђује рок до ког правни субјекат треба да изврши измене.

Након подношења Захтева службеник РГЗ-а проверава публикацију и закључује Решењем да ли је испуњава услове за Сагласност или не.

Оно што је ново у самој процедури Инспекцијског надзора (досадашње Саветодавне посете у пракси) јесте увођење целог посла у дигиталну форму преко платформе е-Инспектор у виду продукције засноване на подацима прикупљених са терена и прилагођених апликацији.

Као резултат Саветодавних посета у претходних седам година издато је укупно 1032 сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација и публикација са картографским садржајем од стране РГЗ-а.

ИЗДАВАЊЕ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА -