Издавање лиценци за рад геодетских организација


ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лиценцу за рад и геодетску лиценцу издаје Републички геодетски завод, решењем, а на основу Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20), у даљем тексту Закон, Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/18 и 2/2023), Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 33/2010) и Правилника о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 2/2015), у даљем тексту Правилник.

ВРСТЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАД

Лиценца за рад издаје се геодетској организацији за обављање следећих геодетских радова:

1) израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

2) извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

3) извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова;

4) израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат;

5) израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

6) реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

7) катастарско класирање, бонитирање и комасациона процена земљишта.

 • Правном лицу које је корисник буџетских средстава и јавном предузећу, може се издати лиценца за рад за наведене геодетске радове (1-7), које могу да обављају само за своје потребе.
 • Високошколској установи која реализује студијски програм у научној, односно стручној области Геодетско инжењерство може се издати лиценца за рад само за израду техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта.
 • Геодетска организација регистрована у иностранству може у Републици Србији изводити само геодетске радове - извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта, ако је на међународном тендеру изабрана за извођача радова, а по испуњености услова прописаних одредбама Закона.

УСЛОВИ ИЗДАВАЊА

Лиценца се издаје геодетској организацији, ако:

1) је регистрована код надлежног органа Републике Србије за извођење геодетских радова;

2) има Законом прописани број запослених геодетске струке са одговарајућим геодетским лиценцама или запослених геодетске струке којима се не издаје геодетска лиценца у складу са законом (погледати услови за извођење геодетских радова)

3) има радне просторије и поседује одговарајуће мерне инструменте и опрему.

Легитимације за идентификацију

Лицу геодетске струке и лицу пољопривредне струке запосленом, односно ангажованом у геодетској организацији, Завод издаје легитимацију за идентификацију.

Запослени у геодетској организацији коме је престао радни однос у тој геодетској организацији, дужан је да Заводу врати легитимацију.

Пример легитимација

Услови за извођење геодетских радова

За извођење радова геодетска организација мора да ангажује лице које испуњава услове за те радове:

(1) За израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке од којих најмање један са геодетском лиценцом првог реда.

(2) За извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске струке, од којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда.

(3) За израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом првог реда.

(4) За извођење геодетских радова на изради геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом другог реда.

(5) За извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра водова и реализацији пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке са најмање завршеном средњом геодетском школом, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године са тим образовањем.

(6) За извођење радова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта, геодетска организација мора имати најмање једно запослено лице пољопривредне струке са основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године на пословима катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта.

(7) За снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера, геодетска организација мора испуњавати услове за извођење геодетских радова за које је законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске струке, од којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда и поседовати овлашћење Завода за снимање из ваздушног простора, које се издаје решењем у року од 15 дана од дана подношења захтева.

(8) Геодетске радове у инжењерско-техничким областима (грађевинарство, архитектура, рударство, енергетика, пољопривреда, шумарство, машинство и бродоградња и др.), геодетска организација изводи у складу са условима прописаним законом којим се уређује планирање и изградња објеката, односно прописима којима се уређује извођење радова у одређеној инжењерско-техничкој области.

Геодетска организација, односно овлашћено лице у геодетској организацији подноси Заводу:

 • захтев за издавање лиценце за рад на Обрасцу ЗЛ-1 (Прилог 1).
 • решење о упису геодетске организације у регистар Агенције за привредне регистре;
 • попуњен образац ЗАПОСЛЕНИ (Прилог 2);
 • доказ о стручној спреми за лица геодетске струке без геодетске лиценце и лица пољопривредне струке - оригинал или оверена фотокопија;
 • доказ о положеном државном стручном испиту за лица геодетске струке, када се захтев односи на издавање лиценце за рад за извођење геодетских радова из члана 17. став 5. Закона - извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра водова и реализацији пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке са најмање завршеном средњом геодетском школом, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године са тим образовањем - оригинал или оверена фотокопија;
 • доказ о издатој лиценци Инжењерске коморе Србије и доказ о положеном државном стручном испиту за лица пољопривредне струке - оригинал или оверена фотокопија;
 • уверење о радном искуству од најмање три године на пословима катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта, за лица пољопривредне струке - оригинал или оверена фотокопија;
 • потврда послодавца којом се доказује радно искуство у геодетској струци, на којим пословима је лице радило, са којом стручном спремом и у ком периоду;
 • штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопију личне карте за коју није могуће одштампати податке користећи читач личних карата, за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке;
 • две фотографије димензија 30 x 35 мм за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке, за потребе издавања Легитимације за идентификацију;
 • попуњен образац ГЕОДЕТСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Прилог 3);
 • доказ о поседовању геодетских инструмената (минимум један) којима геодетска организација обезбеђује хоризонтално и вертикално позиционирање тачака у државном референтном систему – оригинал или оверена фотокопија. Као доказ о поседовању геодетског инструмента доставља се одговарајућа исправа, и то о стицању својине, лизингу, закупу или посебна изјава о поседовању геодетског инструмента, оверена печатом геодетске организације и потписом одговорног лица, која обавезно садржи податке о типу и серијском броју тог инструмента;
 • документ о исправности геодетских инструмената из тачке 12) овог става, који не сме бити старији од две године – оригинал или оверена фотокопија;
 • Доказ о извршеној уплати: републичке административне таксе и таксе за издавање лиценци и легитимација у складу са тарифним бројем 1. и тарифним бројем 215љ Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/2020, 62/2021 и 138/2022).

Геодетска организација је дужна да поред адресе седишта геодетске организације Заводу пријави и адресе свих других радних просторија које представљају издвојена места/огранке геодетске организације, регистроване у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Ако геодетска организација намерава да обавља само геодетске радове из члана 12. тачка 1) Закона - израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта, уз захтев из тачке 1. овог члана доставља документа наведена од тач. 2) до 11).

Обрасци

Захтев за издавање лиценце за рад
Образац запослени
Образац геодетски инструменти
Захтев за измену лиценце за рад
Захтев за престанак важења лиценце за рад

1. Републичка административна такса

Републичка административна такса

2. Такса за издавање легитимације

Републичка административна такса

3. Такса за издавање лиценце за рад геодетској организацији

Републичка административна такса

4. Такса за измену лиценце за рад геодетске организације

Републичка административна такса