Картографске публикације


Картографске публикације су: државна карта, дигитални ортофото, дигитални модел терена, снимци из ваздуха, географске, топографске, прегледне, тематске, неме и друге карте, планови територије Републике Србије или њеног дела, топографски планови и скице, атласи, глобуси, вежбанке, албуми и каталози карата свих врста и издања, прегледни листови карата и планова, дигитални подаци и базе података о простору и друге публикације са картографским садржајем.

Картографске публикације које не садрже математичке елементе (размеру, пројекцију, координате, резолуцију и сл.), изузев картографских публикација које садржe приказ границе држава, не сматрају се картографским публикацијама.

1. Тематске карте

Тематске карте су картографски прикази најразличитијих тема из природног и друштвеног подручја везаних за простор представљаених посебним методама којима се приказују тематски садржаји . На њима могу бити истакнути и приказани један или више топографских и других објеката са различитим карактеристикама,

Данас је веома актуелно питање екологије и заштите природе Србије, и у ту сврху израђен је значајан број карата: национални паркови, предели изузетних одлика, специјални резервати природе и паркови природе. Ове карте су и планинарско-туристичке, јер поред природне баштине садрже и културну баштину, планинарске стазе и други туристички садржај. Од тематских карата израђене су још и ауто карте, планови градова. Карте се израђују у дигиталном и аналогном облику.

Примена:

Тематске карте имају широки дијапазон коришћења: од културних, економских до научних потреба.

Тематске карте се израђују и по захтеву.

2. Географке карте

Карта је умањен и поједностављен приказ земљине површине и осталих небеских тела пројектованих на раван. На њој су приказани само најважнији природни и друштвени садржаји. Она је важан извор просторних информација које морају имати одговарајућу тачност, садржајну и естетску целовитост. Израђују се у дигиталном и аналогном облику

Примена:

Корисници географских карата су првенствено основне и средње школе, привредна друштва и јавна предузећа.

3. Географски Атлас

Низ карата који наменски и тематски чине целину у дигиталном или анлогном облику.

Примена:

Корисници географског атласа су првенствено основне и средње школе, факултети и физичка лица.

4. Историјски атлас и историјске карте

У Србији је први пут 1997. год., од стране српских аутора (10 доктора наука са филозофског факултета у Београду) урађен историјски атлас за школе, факултете и шире. То је један свеобухватан и детаљан приказ на 149 карата периода од праисторије, насељавања словена до новог века. Паралелно су рађене зидне историјске и мале историјске (атласне) карте. Куриозитет је да је урађена и први пут објављена код нас и у Европи (у атласу и као и зидна карта) историјска карта: Европа половином ХIV века, када је српско царство било највеће.

Примена:

Корисници историског атласа и историјских карата су првенствено основне и средње школе, факултети и физичка лица.

5. Вежбанке (неме) карте

Скуп карата са приказаним линијским садржајем и рељефом у дигиталном и аналогном облику.

Примена:

Користи се углавном у основним и средњим школама.

Све картографске публикације се правовремено ажурирају и израђују се нова издања сходно плану и програму Републичког геодетског завода за сваку годину.

Све картографске публикације и публикације са картографским садржајем које се издају на територији Републике Србије, издају се и могу се ставити у промет уз претходно прибављену сагласност од Републичког геодетског завода.

Републички геодетски завод је до данас од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије поступајући у складу са чланом 32, став 1, тачка 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима (''Службени гласник РС'', број 72-09) добио одобрење за географски и историјски атлас, 10 зидних историјских карата, 4 неме карте и 9 зидних географских карата, а на основу мишљења Завода за унапређење образовања и васпитања за употребу у школама картографске публикације оцењене су као најквалитетније.