Стручни надзор над државним премером


Законом о државном премеру и катастру (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 18 од 26. марта 2010, 65 од 25. јула 2013, 15 од 6. фебруара 2015 - УС, 96 од 26. новембра 2015, 47 од 15. маја 2017 - Аутентично тумачење, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон, у даљем тексту Закон), уређени су, између осталог, и послови стручног надзора над државним премером.

Државни премер јесу стручни послови у областима: катастарског премера, премера у поступку уређења земљишне територије комасацијом (у даљем тексту: комасациони премер), премера водова, топографског премера и премера државне границе (члан 3. Закона)

Стручни надзор, преглед и пријем радова у области државног премера врши Републички геодетски завод, Сектор за надзор и контролу сходно одредбама члана 29. Закона. Одредбама Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", број 43/2010) прописан је поступак вршења стручног надзора, прегледа и пријема радова за које је предвиђена израда главног пројекта.

Стручни надзор над извођењем катастарског премера започиње када инвеститор радова упути Заводу захтев за вршење стручног надзора над радовима катастарског и комасациног премера. По добијању захтева за вршење стручног надзора, Завод проверава да ли су испуњени сви предуслови неопходни за почетак стручног надзора, а то су:

  • За катастарски премер: урађен главни пројекат и извршена техничка контрола главног пројекта; донета одлука о катастарском премеру и обнови катастра непокретности; оверен и потписан уговор између инвеститора и извођача радова о вршењу геодетских радова на катастарском премеру; урађена спецификација свих активности на катастарском премеру; извршена пријава радова за извођење радова на катастарском премеру.
  • За комасациони премер: урађен програм комасације за који је добијена сагласност од министарства надлежног за послове пољопривреде (у складу са Правилником о садржини, поступку израде и доношења програма комасације, „Службени гласник РС“, бр. 62/2020); урађен главни пројекат и извршена техничка контрола главног пројекта; донета одлука о спровођењу комасације; образована Комисија за комасацију; донета одлука о начелима комасације; оверен и потписан уговор између инвеститора и извођача радова о вршењу геодетских радова на комасационом премеру и комасационој процени; урађена спецификација свих активности на комасационом премеру; извршена пријава радова за извођење радова на комасационом премеру, донета одлука о обнови катастра непокретности према подацима комасационог премера (у складу са Правилником о геодетско-техничким нормативима, методама и начину рада у области уређења земљишне територије комасацијом („Службени гласник РС”, број 122/20 од 9. октобра 2020. године)) .

Уколико су испуњени сви наведени предуслови Завод приступа стручном надзору.

Стручни надзор, преглед и пријем радова у области државног премера подразумева контролу квалитета изведених радова као и примену прописа, стандарда, техничких норматива и др.