Стручни надзор над катастром


Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. закон и 9/2020 - др. закон, у даљем тексту: Закон), сходно члану 10., уређени су стручни послови и послови државне управе који се, између осталог, односе и на стручни надзор над катастром (катастар непокретности и катастар водова).

Стручни надзор над катастром врши Републички геодетски завод и обухвата: стручни надзор, преглед и пријем геодетских радова на пословима оснивања и обнове катастра непокретности,одржавања катастра непокретности и оснивања и одржавања катастра водова.