Архив


ДА САЧУВАМО ПРОШЛОСТ И КРЕИРАМО БУДУЋНОСТ

Републички геодетски завод се кроз своје специјализовано Одељење архива брине да сачува, ревитализује и дигитализује комплетну постојећу архивску грађу. Архивска грађа представља историју премера и одржавања, а након преузимања земљишних књига и историју власништва све до успостављања Катастара непокретности. У Архиву се чувају вредна документа о премерима наше територије и теренским радовима у 20. веку.

Нова зграда Архива Републичког геодетског завода отворена је 27. маја 2022. године у току обележавања 185 година геодетске делатности у Србији. Изграђен по светским стандардима, Архив Републичког геодетског завода представља трајно решење питања чувања докумената, уз дигитализацију која омогућава грађанима и привредном сектору приступ подацима једним кликом.

Архивска грађа има статус трајног чувања и још увек има употебну вредност, јер служи за решавање имовинско - правних спорова и са њом се може реконструисати историјат и континуитет власништва сваке непокретности.

Архивски депо, поред класичних просторија за смештај архивске грађе, садржи и специјализоване просторије за дезинфекцију заражене архивске грађе и рестаурацију оштећене, као и просторе за пријем странака, скенирање, фотографисање и поседује најсавременију просторију за брзо замрзавање на ниским температурама -20, -30, која служи за спасавање архивске грађе погођене поплавама.

Одељење архива у склопу Одсека за планирање и продукцију дигиталног архива располаже вредном опремом за скенирање и репарацију.

У Одељењу архива се обављају се послови:

 • пријема, анализе, складирања и кодирања архивске документације и архивских дигиталних података, вођење евиденција и регистара архивске документације и архивских дигиталних података;
 • сви припремни, продукциони и контролни процеси дигитализације:
 • репарација, скенирање, фотографисање, кодирање и процеси контрола;
 • класификација документације са применом стандарда метаподатака;
 • примене мера заштите, архивирања и микрофилмовања архивске документације и архивских дигиталних података
 • дистрибуције архивских података на класичан начин и путем интернет сервиса;
 • пријема захтева, завођења и обраде предмета, издавања података, затварање и архивирање предмета;
 • пријема странака и службеника ради увида и издавања архивске документације и података;
 • унапређења процедура унутрашњих јединица Завода из области издавања копија архивске документације;
 • администрације система и спровођење мера заштите и израде бекапова;
 • развоја хардвера и софтвера за потребе рада Одељења;
 • информатичког надзора примене стандарда метаподатака са контролним процесима;

и учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одељења, као и стручних упутстава за израду норматива и пројеката дигитализације аналогне грађе;