Директиве


Директива о решавању другостепених предмета
Директива за поступање по ожалбеним предметима у другом степену
Директива о процедури одустанака од жалбе у другостепеним поступцима
Директива о измени директиве о процедури одустанка од жалбе у другостепеним поступцима
Директива о процедури за иницирање поступка принудне наплате републичке административне таксе
Коефицијент тежине управних предмета
Коефицијент тежине вануправних предмета
Директива о нормирању радних процеса у Служби за КН, Одељењу за катастар водова, Одељењу за адресни регистар и Одељењу за пружање стручне помоћи корисницима услуга завода
Директива о процедури за отклањање уочених неправилности у раду државних службеника и намештеника у Републичком геодетском заводу
Директива о радном времену запослених у Републичком геодетском заводу
Директива о допуни Директиве о радном времену у Републичком геодетском заводу
Директива о оцењивању државних службеника у Републичком геодетском заводу
Директива о коришћењу годишњих одмора запослених у Републичком геодетском заводу
Директива о кадровској евиденцији
Директива о стручном усавршавању и додатном образовању државних службеника у Републичком геодетском заводу
Директива о додацима на основну плату у Републичком геодетском заводу
Директива о процедурама за рад дужи од пуног радног времена у Републичком геодетском заводу
Директива о процедурама за приправност у Републичком геодетском заводу
Директива о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада
Директива о измени директиве о накнади трошкова превоза
Директива о начину рада, поступања и понашања запослених у СКН и ОКВ са странкама које немају телефоне или приступ модерним технологијама