Раније важећи акти


 

Закони

Извештаји са тржишта непокретности

ЕX пост анализе

Уредбе

Уредба о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (”Службени гласник РС”, број 69/02)
Уредба о Адресном регистру (”Службени гласник РС”, број 63/17)
Уредба о престанку важења Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција
Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
Уредба о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација

Правилници

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-1/2014 од 15.07.2014. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 бр. 110-7793/2014 од 22.10.2014. године
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу
Правилник о висини таксе за пружање услуга РГЗ-а („Службени гласник РС”, број 116/13, 5/14-исправка, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16 и 110/16) - пречишћен текст - престао да важи
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-1/2014 од 15.07.2014. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 бр. 110-7793/2014 од 22.10.2014. године - 1. део: од стр. 1. до стр. 39.
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр. 120/14) - престао да важи
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, број 73/17) - престао да важи

Обрасци компетенција

Директиве

Директива о безбедности информационо-комуникационих система Републичког геодетског завода
Директива за поступање по ожалбеним предметима у другом степену
Директива о допуни Директиве о радном времену у Републичком геодетском заводу број 130-1/2017 од 30.03.2017. године
Директива о нормирању радних процеса у службама за катастар непокретности
Директива о стављању ван снаге директиве о допуни директиве о радном времену у РГЗу

Упутства

Стручна упутства

Инструкције

Одлуке

Одлука о допуни Каталога докумената, података и инфромација степен тајности Поверљиво и Интерно
Одлука о утврђивању висине накнаде плате за време привременог одсуствовања са рада због епидемије заразне болести ковид 19

Расписи

Катастарско - правна пракса

Катастарско - геодетска пракса

Стратегије и планови

Буџет

Предлози и нацрти докумената

Остала документа