Расписи


Допуна расписа - Упис забележбе спора
Распис - Захтеви за упис забележбе спора
Распис - Јединствени матични број
Распис - Жалбе на решења члан 49
Распис - Промена врсте (намене) земљишта
Распис - Упис жичара
Распис - Службама за катастар непокретности
Распис - Утврђивање катастарске културе и класе
Распис - еПримедбе исправка грешке
Распис - Паркинг места
Распис - Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у кн и водова 4.11.2023
Употреба квалификованих електронских сертификата
Распис - Који се тиче начина поступања СКН у поступцима покренутим доставом исправе од јавног бележника , суда , јавног извршитеља, органа јавне управе, у образложењу одлуке којом обустављају поступак а не наводе разлоге за доношење такве одлуке
Распис - Завођење предмета о озакоњењу објекта
Распис - Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
Распис - Издавање података за потребе вештачења
Распис - Уредба о енергетски угроженом купцу
Распис - Упутство за поступање у поступку подношења иницијативе за покретање дисциплинског поступка против државног службеника
Распис - Упис водова
Распис - Удаљеност кладионица од образовних установа
Распис - Стицање права својине страних лица
Распис - Борба против корупције
Распис - Неуставан део члана 37. став 7. Закона о хипотеци
Распис - Смањење броја запослених за 2015. годину
Распис - Извештај о реализацији плана решавања заосталих предмета
Распис - Издавање података геодетској организацији
Распис - Размена документације у обједињеној процедури
Распис - Примена закона о задругама
Распис - Поступање по захтеву ЈП Путеви Србије
Распис - План надзора служби за катастар непокретности
Распис - Ослобађање државних органа плаћања такси по посебним законима
Распис - Ослобађање Правобранилаштва плаћања такси
Распис - Достављање решења правобранилаштвима
Распис - Немање права на накнаду трошкова за долазак на рад
Распис - Министарство привреде - примена Закона о задругама
Распис - Евидентирање геодетских организација у програму Писарнице
Распис - Државно правобранилаштво - Покретање поступка извршења
Распис - Достављање решења о конверзији државном правобранилаштву
Распис - Регистрација покретне и непокретне имовине којом располажу службе за катастар непокретности
Распис - Центар за катастар непокретности Београд - Извештај
Распис - Јавна својина на пољопривредном земљишту
Распис - Плаћање таксе од стране другог лица на основу уговора са обвезником
Распис - Доказ о уручењу другостепених одлука
Распис - Рок за доношење другостепене одлуке
Распис - Примена Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму
Распис - Напредовање државних службеника
Распис - Упитник за дипломиране геодетске инжењере - Табела
Распис - Упитник за дипломиране геодетске инжењере
Распис - Неправилности у поступању служби за катастар непокретности приликом достављања жалби
Распис - Исправка грешке у првостепеном решењу
Распис - Измене и допуне овлашћења директора
Распис - Одлука вд директора 031_12_2015_3
Распис - Поштовање радне дисциплине у току рада и прописаних правила понашања
Распис - Достављање списка предмета који се налазе на одлучивању у другостепеном органу
Распис - Достављање података о предметима обједињене процедуре - Табела
Распис - Достављање података о предметима обједињене процедуре
Распис - Израда дигиталног катастарског плана
Распис - Појашњења акта о преносу овлашћења за потписивање број 031-3/2015-2
Распис - Конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту
Распис - Размена података из службених евиденција по новом ЗУП-у
Распис - Стручно мишљење Министарства финансија - јавна својина на пољопривредном земљишту и шумама и шумском земљишту
Распис - Закључак Владе - Србијагас
Распис - Комесаријат за избеглице и миграције
Распис - Ранг листа успешности
Распис - Увид у сателитске снимке
Распис - Тумачење одредаба чл. 34. и 36. Закона о озакоњењу објеката
Распис - Примена члана 129. став 3. Закона о државном премеру и катастру - жалба
Распис - Захтев за доставу података о запосленима у службама који обављају послове Адресног регистра - Табела
Распис - Захтев за доставу података о запосленима у службама који обављају послове Адресног регистра
Распис - Поступање по предметима који се достављају писарници у седишту Републичког геодетског завода
Распис - Упутство за примену Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама а које немају живих законских наследника
Распис - Покретање поступка принудне наплате од стране Пореске управе
Распис - Начин поступања са нерешеним предметима у Републичком геодетском заводу
Распис - Појашњење о начину поступања у поступку деобе катастарске парцеле на основу информације о локацији
Распис - Водови-Телеком
Распис - Појашњење о начину поступања служби у поступку провођења промена када је достављена информација о локацији
Распис - Позив за доставу радова на тему Одговорно управљање земљиштем према евиденцијским заснованим приступима
Распис - Поштовање радног времена
Распис - Приступање синдикату и иступање из синдиката
Распис - Примена члана 130 став 2 Закона о државном премеру и катастру - обавеза службе да по доношењу другостепеног решења упише забележбу да првостепено решење није коначно
Распис - Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова на деловима територије Града Београда
Распис - Уручење другостепене одлуке
Распис - Поступање по директиви о процедури за отклањање уочених неправилности у раду државних службеника и намештеника у Републичком геодетском заводу
Распис - Провођење промена у катастру непокретности на основу елабората геодетских радова
Распис - Појашњење у вези са применом правилника о таксама
Распис - Мишљење о упису носилаца права на посебним деловима у зградама за колективно становање
Распис - Процедура евидентирања рачунарске опреме и поступак раздуживања запослених
Распис - 8Д процедура - писарница - измене и допуне 070-01/2016
Распис - Плаћање такси - центри за социјални рад
Распис - Одржавање катастра непокретности и катастра водова на делу територије града Београда
Распис - Заједнички упис супружника у катастар
Распис - Издавање листова непокретности управи за трезор за упис у регистар пољопривредних газдинстава
Распис - Наплата такси судским вештацима за издавање листова непокретности
Распис - Лична карта
Распис - Доношење закључка о обустављању поступка по жалби
Распис - Аутентично тумачење члана 82 став 1 тачка 2) Закона о државном премеру и катастру
Распис - Вршење теренског увиђаја
Распис - Поступање запослених по телефонском позиву
Распис - Упис права својине на основу правоснажног решења о озакоњењу
Распис - Поступање СКН у случају сумње у постојање фалсификованих исправа у поступку уписа у катастаср непокретности
Распис - Обавештење о усклађеним динарским износима из тарифе републичких административних такси
Распис - Обавештење о раду после радног времена код другог послодавца
Распис - Прописи о канцеларијском пословању у органима државне управе
Распис - Упис права заснованог на исправи у којој је као стилацалац означен предузетник
Распис - Примена закона о изгледу и употреби грба заставе и химне Републике Србије
Распис - Таксе у вези са уписом и брисањем забележби
Распис - Каталог докумената, података и информација који треба да буду означени степеном тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у РГЗ-у
Распис - Наплаћивање таксе за пружање услуга РГЗ-а јединицама локалне самоуправе у поступку комасације
Распис - Форма уговора о деоби непокретности
Распис - Форма уговора о располагњу непокретностима пословно неспособних лица - ДОПУНА ПРЕТХОДНОГ АКТА
Распис - Уплате преко платних институција 07-2040
Распис - Примена закона о хипотеци
Распис - Упис хипотеке по захтевима јединица локалне самоуправе
Распис - Експедиција - лично преузимање
Распис - Такса за издавање података јавним предузећима 43-28/2018
Распис - примена члана 3. став 3. закона о промету непокретности
Распис - наплата таксе у поступцима по слижбеној дужности на основу правноснажног решења о озакоњењу
Распис - Наплата таксе јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач или већински власник јединица локалне самоуправе
Распис - Матични бројеви и уверења
Распис - СКН у вези плаћања РАТ у предметима покренутим по службеној дужности
Распис - Упис у катастар непокретности на основу елабората геодетских радова
Распис - о примени нове метадологије праћења ефикасности и ажурности решавања захтева за упис у кн
Распис - Измена података о уписаном имаоцу права у катастру непокретности
Распис - руководилац групе - потпис решења
Допуна распис - руководилац групе - потпис решења
Распис - наплаћивање реп адм таксе - захтеви поденти преко е-шалтера и по захтеву стране
Распис - Прекид поступка покренутог по захтеву стечајног дужника
Распис - Обједињено упуство за примену Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
Распис - Поред српског језика у употреби један или више језика националних мањина
Распис - Редослед одлучивања о упису
Распис - Ослобађање Фонда за развој Републике Србије од плаћања републичке административне таксе за пружање услуга РГЗ-а
Распис - дописи и други акти привредних друштава
Распис - Експропријација - Путеви Србије
Распис - допуна расписа 952-727/2016
Распис - Закон о планирању и изградњи и Закон о пољопривредном земљишту
Распис бр. 952-1619/2018 - Стручно мишљење у вези са обавештењем надлежног органа за покретање поступка, поништавање исправе које састави или овери јавни бележник
Распис о начину поступања запослених из Републичког геодетског завода са лицима запосленим у државним органима и организацијама
Примена чланова Закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и катастар водова
Распис - Измена закона о јавној својини
Распис - Расходовање рачунарске опреме
Распис - ГКИС
Распис - Ослобађање од плаћања републичке административне таксе
Распис - у вези одустанка од захтева за упис у КН и одрицања од жалбе
Допуна расписа одрицање права на жалбу
Допуна расписа 95-137_2019
Распис о примени закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова - поврсине посебних делова у изградњи
Распис о пријему другостепених решења
Распис у вези примене члана 39 закона о поступку уписа у катастар непокретности и водовима
Распис у вези измене и допуне Закона о Републичким административним таксама
Таксе-ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Мишљење о примени закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
Начин уписа забележбе из члана 15 став 1 тачка закона о поступку уписа у КН и водова
Преглед елабората геодетских организација код којих је примењена метода ГНСС мерења
Распис - СКН у вези доношења решења о претварању права коришћења грађевинског земљишта
Распис у вези захтева за издавање потражнице од ЈП ПТТ
Распис - коначност решења о парцелацији и препарцелацији
Распис СКН и ОКВ везано за електронску огласну таблу
Распис упис права својине станови - стамбене задруге
Распис - начин уписа права својине на основу уговора са стамбеном заједницом
Распис одустанак од права на жалбу
Распис - Упис забележбе забране распологања имовином проистеклом из кривичног дела
Распис - Упис у катастар водова
Распис службама - одицање права на жалбу
Распис службама - подаци о врсти уписа непокретности у катастар
Распис службама - поступање у предметима по захтеву странке у погледу прописаних рокова и прекида поступка
Распис - спајање поступака у циљу ефикасијег уписа у катастар
Распис - Деоба и експропријација
Распис - Забележбе за првостепена и другостепена решења
Распис - Преглед података ГНСС мерења
Распис - Контролна мерења код реализације геодетских мерења применом ГНСС методе
Распис - Непотпуна експропријација
Распис - Покретање и вођење поступака по службеној дужности
Распис - Забележба поводом одлуке о обустави поступка по жалби
Распис - Допуна расписа 952-752-2021 од 21.9.2021
Распис - Искључење конверзије уз накнаду по одлуци надлежног органа
Распис - Уверења о земљишнокњижним променама
Распис - Поводом дилема које су се појавиле по питању могућности уписа предбележбе права својине у корист купаца станова у изградњи
Распис о прегледу елабората
Распис - Поступање по захтеву странке за упис јмбг
Распис - Поступање по захтевима судова за издавање података ГКИС-а
Обједињени расписи
Распис - Обавештење Службама за катастар непокретности и Одељењима за катастар водова
Распис који се односи на упис забележба спора
Распис захтев за упис на основу исправе коју је донео, саставио, потврдио или оверио јавни бележеник пре 1. јула 2018.
Упис забележбе управног спора
Распис - Упис држаоца у катастар непокретности