Катастарско правна пракса


Правни став - Подобност исправа за провођење промене (чл. 83. до 88. Закона о државном премеру и катастру)
Правни став - Подобност исправа за провођење промене (члан 87. Закона о државном премеру и катастру)
Правни став - Упис забележбе забране отуђења и брисање хипотеке у случају личне суброгације
Правни став - Непостојање принципа <нотранслате>НЕ БИС <нотранслате>ИН ИДЕМ у катастру непокретности
Правни став - Шта жалба мора да садржи
Правни став - Елаборат геодетских радова не може представљати исправу за упис држаоца објекта
Правни став - Жалба мора бити потписана
Правни став - Могућност доношења више решења у једном управном поступку
Правни став - Брисање терета на основу закључка о предаји из поступка извршења
Правни став - <нотранслате>Цлаусула интабуланди није услов код јавне исправе у смислу члана 88. закона о државном премеру и катастру
Правни став - Декларативност уписа права својине код претварања права коришћења у право својине без накнаде
Правни став - искључење конверзије уз накнаду по цл. 6 Закона о претварању
Правни став - Немогућност поништаја решења у поступку исправке грешке
Правни став - Извршна судска одлука као јавна исправа подобна за упис
Правни став - Ко има својство лица чија је сагласност неопходна за исправку погрешног уписа у смислу одредбе члана 137. Став 4. Закона о државном премеру и катастру
Правни став - Нејасан диспозитив решења
Правни став - немогућност уписа терета код уписа држаоца
Правни став - Немогућност забележбе спора за исплату дуга
Правни став - Неправи уговор о доживотном издржавању
Правни став - Ништавост решења због непостојања захтева странке
Правни став - Обавеза органа из одредбе члана 121. став 2. закона о државном премеру и катастру
Правни став - одбацивање захтева када се већ води поступак у истој управној ствари
Правни став - Одбацивање због неуредности
Правни став - Оверена изјава као услов за упис држаоца
Правни став - Ознака непокретности у исправи насталој пре ступања на снагу катастра непокретности
Правни став - Утицај преноса права својине на посебном делу објекта на пренос права по сили закона на објекту и земљишту
Правни став - Забележба приликом промене врсте земљишта из пољопривредног у грађевинско
Правни став - поступци започети по чл. 17. правилника о условима, начину и поступку за стицање права својине на земљишту и објектима на које се примењује закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе
Правни став - правни претходник код забележбе реституције
Правни став - Правноснажна одлука управног органа као исправа за упис
Правни став - Предбележба
Правни став - прекид поступка због претходног питања
Правни став - Примена закона о државном премеру и катастру на поступке у току у одржавању катастра непокретности
Правни став - Могућност примене одредби оснивања у поступку одржавања катастра непокретности
Правни став - Примена важећег закона
Правни став - Измена граница катастарских парцела грађевинског земљишта
Правни став - Промет права коришћења на грађевинском земљишту
Правни став - Удели у исправи изражени у процентима
Правни став - уговор о преносу права коришћења које је касније конвертовано у право својине
Правни став - упис хипотеке по уговору о откупу стана
Правни став - Упис хипотеке са променљивом каматом
Правни став - Упис надхипотеке
Правни став - Упис по захтеву извршитеља
Правни став - Упис задружне својине на пољопривредном земљишту
Правни став - Постојање уписаног претходника код забележбе решења о извршењу
Правни став - Уписани претходник и подаци за које важи начело поуздања
Правни став - утицај смрти странке на ток поступка
Правни став - Утицај забележбе уписане по закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе
Правни став - Утврђивање грешке у рачунању површина
Правни став - Враћање на старе границе парцела
Правни став - Упис права на основу решења донетих по закону о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда ...
Правни став - Забележба стечаја као забележба личних стања
Правни став - Забележба управног спора по члану 82. став 3. закона о државном премеру и катастру
Правни став - Забележба забране располагања
Правни став - Захтев за исправку грешке у куцању се не може сматрати жалбом
Правни став - Законске могућности спајања поступака у катастру непокретности
Правни став - Услови за упис права јавне својине
Правни став - Врсте забележби које се уписују у катастар непокретности
Правни став - брисање терета на основу одлуке из извршења
Правни став - искључење конверзије уз накнаду по одлуци јединице локалне самоуправе
Правни став - искључење конверзије уз накнаду због стицања ранијих сопственика
Правни став - немогућност забележбе на објекту у изградњи
Правни став - неопозивост одустанка од жалбе
Правни став - утицај забележбе спора на упис по одлуци из спора
Правни став - могућност измене уписаних података о хипотеци
Правни став - спајање поступака у случају закључка о предаји непокретности
Прекид поступка покренутог по захтеву стечајног дужника
Правни став - примена одредбе члана 156. Закона о извршењу и обезбеђјењу
Правни став - одбијање пре коначности одлуке о претходном захтеву
Правни став - судско поравнање као основ уписа
Правни став - ознака непокретности у исправи за упис
Правни став - подаци о хипотеци
Правни став - сагласност за брисање објекта
Правни став - подобност решења о извршењу за упис забележбе
Правни став - обустава поступка у поступку непосредног одлучивања
Правни став - забележба забране отуђења по закону о озакоњењу
Правни став - поступање служби за катастар непокретности по достави решења о озакоњењу од стране обвезника доставе.
Правни став - Поступање служби за катастар непокретности код уписа права на заједничким деловима зграде и земљишту на коме је зграда изграђена на основу уговора о промету непокретности посебног дела зграде
Процедура за провођење промене границе катастарске парцеле на основу ЕГР