Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 92_23
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Закон о државном премеру и катастру

Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру 92_23
Закон о државном премеру и катастру
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (2015)
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (2013)
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (2010)
Закон државном премеру и катастру (2009, 72/09)

Закон о националној инфраструктури геопросторних података

Закон о националној инфраструктури геопросторних података

Закон о Регистру просторних јединица и Адресном регистру

Закон о Регистру просторних јединица и Адресном регистру

Закон о хипотеци

Закон о хипотеци

Остали закони који се односе на рад Републичког геодетског завода

Закон о озакоњењу објеката-пречишћен текст
Закон о планирању и изградњи (2023)

Закон о републичким административним таксама

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 92_23
Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године