Уредбе


Уредба о условима издавања извода из КН и КИ од ЈБ, ГО и ПУПЗН 6_24
Уредба о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (”Службени гласник РС”, број 69/02)
Уредба о дигиталном геодетском плану (”Службени гласник РС”, бр. 15/03, 18/03 и 35/08)
Уредба о Адресном регистру (”Службени гласник РС”, број 63/17)
Уредба о спроведбеним правилима за метаподатке националне инфраструктуре геопросторних података 54_19
Уредба о начину достављања докумената у поступку уписа у катастар и начину издавања извода из катастра електронским путем_ 50_2018-15
Уредба о престанку важења Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција
Уредба о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва
Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
Уредба о праћењу и извештавању активности националне инфраструктуте геопросторних података и Уредба о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација
Уредба о локацијским условима
Уредба о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација
Уредба о обавезама субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у поступку израде Регистра ризика од катастрофа, начину израде Регистра ризика од катастрофа и уносу података
Уредба о спроведбеним правилима за интероперабилност скупова и сервиса геопросторних података националне инфраструктуре геопросторних података
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе 20_22
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе 21_20 и 32_21