Правилници


Правилник о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретност
Правилник о изради и одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС”, број 46/99). Напомена: правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности („Службени гласник РС”, бр. 7/16), осим одредаба које се односе на израду катастра непокретности, које ће се примењивати до окончања поступка оснивања катастра непокретности
Правилник о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова (Службени гласник РС, број 43/10)
Правилник о издавању картографских публикација („Службени гласник РС", број 38/18)
Правилник о премеру и регистру државне границе („Службени гласник РС”, број 44/11)
Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и дневнику радова („Службени гласник РС”, број 97/11)
Правилник о подели на листове карата и планова у државној пројекцији („Службени гласник РС”, број 8/12 и 95/12)
Правилник о Адресном регистру („Службени гласник РС”, бр. 16/12)
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему („Службени гласник РС”, број 124/12)
Правилник о висини таксе за пружање услуга РГЗ-а („Службени гласник РС”, број 116/13, 5/14-исправка, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16 и 110/16) - пречишћен текст - престао да важи
Правилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС”, број 63/14)
Правилник о процени вредности непокретности (Службени гласник РС, бр. 113/14)
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-1/2014 од 15.07.2014. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 бр. 110-7793/2014 од 22.10.2014. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр. 120/14) - престао да важи
Правилник о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Службени гласник РС”, број 33/10)
Правилник о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Службени гласник РС”, број 2/15)
Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима („Службени гласник РС”, број 7/15) - Прилози
Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима („Службени гласник РС”, број 7/15)
Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности („Службени гласник РС”, број 7/16, 88/16 и 7/19-др.правилник) - Прилози
Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности (Службени гласник РС, број 7/16, 88/16 и 7/19-др.правилник) НАПОМЕНА: Ступањем на снагу Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС“, број 7/19) престале су да важе одредбе Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности, и то: члан 1, осим у делу који се односи на одржавање катастра непокретности у смислу уписа; члан 2, осим у делу који се односи на прилоге 12, 13 и 21; чл. 3−60; члан 65; члан 69; чл. 71–108; члан 111. став 2; члан 127. ст. 1. и 2; члан 128. став 1; члан 130. ст. 1, 2, 3. и 5; члан 131. став 2; члан 144; члан 148. став 3; члан 176. став 4; члан 183. тачка 1) и члан 190. став 1.
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Републичком геодетском заводу број 070-02-2/2017 од 17.02.2017. године
Правилник о безбедности информационо - комуникационих система у Републичком геодетском заводу - 12.06.2017. године
Правилник о методама рада у области геомагнетизма и аерономије (Службени гласник РС, број 17/17)
Правилник о примени технологије глобалног навигационог сателитског система у обласима државног премера и катастра (Службени гласник РС 72/17)
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, број 73/17) - престао да важи
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу
Правилник о тестирању запослених
Правилник о издавању картографских публикација („Службени гласник РС", број 38/2018)
Правилник о интерном плану за спречавање корупције у јавним набавкама
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система („Службени гласник РС", бр 76/18), објављен 12.10.2018.
Правилник за основне геодетске радове - пречишћен текст
Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманентних станица
Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС“, број 7/19), са прилозима
Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 68_19
Правилник о премеру и катастру водова 7_20-прилози
Правилник о премеру и катастру водова 7_20
Правилник о геодетским методама мерења 7_20
Правилник о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности
Правилник о садржини, постпуку израде и доношења програма комасације
Правилник о тајности података Републичког геодетског завода
Правилник о садржини техничке документације за извођење геодетско-техничких радова (пројеката) у комасацији 85_20
Правилник о евиденцији о утврђеним променама на објектима 102_20
План примене мера за спречавање појаве заразе
Правилник о геодетско-техничким нормативима, методама и начину рада у области уређења земљишне територије комасацијом
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу
Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности информационо комуникационих система у РГЗ-у
Пројекат израде новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу број: 110-1/2022 од 01.11.2022. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци 69_23