Инструкције


Исправка граница суседних катастарских парцела на грађевинском земљишту
Допуна Инструкције за прикупљање података о непокретностима
Инструкција за пријављивање повреде на раду
Агенда
Инструкција за катастарско класирање и бонитирање земљишта
Инструкција о изради катастра непокретности у катастарским општинама у којима постоји само катастар земљишта
Инструкција о изради катастра непокретности у катастарским општинама у којима поред катастра земљишта постоји земљишна књига
Инструкција за одржавање катастра непокретности
Инструкција за израду и одржавање геодетске основе за снимање детаља
Инструкција за одржавање катастра земљишта
Инструкција о претходним радовима за израду техничке документације геодетско-техничких радова у поступку израде катастра непокретности
Инструкција за прикупљање података о непокретностима
Допуна инструкције за прикупљање података о непокретностима
Инструкција за поступање органа о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку
Инструкција за поступање служби приликом решавања предмета који се тичу издавања обавештења о видљивости објекта на сателитском снимку
Инструкцију за поступање служби по предметима у вези са Адресним регистром
Измене и допуне Инструкције за прикупљање података о непокретностима
Инструкција за поступање по захтевима за издавање података за потребе геодетских радова на терену
Инструкција у циљу једнообразног поступања свих служби по захтевима за издавање уверења о кретању власништва на непокретностима
Допуна инструкције за поступање по захтевима за издавање података за потребе геодетских радова на терену
Допуна инструкције за прикупљање података о непокретностима
Допуна инструкције за прикупљање података о непокретностима
Инструкције и упутства запосленима о мерама и поступању по Плану мера за спречавање појаве и ширења заразне болести у РГЗ-у
Инструкције за поступање по примедбама и молбама грађана посредством апликације еПримедбе
Инструкција о начину комуникације Одељења за координацију у оквиру сектора за КН, са другим секторима и ужим унутрашњим јединицама Завода
Допуна инструкције за прикупљање података о непокретностима